БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одељење за буџет,трезор и финансије
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину – РЕБАЛАНС I
Oдлука о буџету за 2022. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2022. годину
Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022. годину
Упутство за припрему буџета за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
– предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији –
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Измењени називи програма, програмских активности и припадајућих шифара у
оквиру Анекса 5 након ажурирања у јулу 2021. године – Униформни програми и
програмске активности јединица локалне самоуправе
Обрасци за припрему програмског буџета
Предлог финансијског плана
Захтев за додатна средства
План поступног увођења родно одговорног буџетирања упоступак припреме и доношења буџета општине Сечањ за 2022.годину
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС V
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС IV
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2021. годину
Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2021. годину
Захтев за додатна средства
Обрасци за припрему програмског буџета за 2021.годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Општине Сечањ за 2021.годину
Предлог финансијског плана
Упутство за припрему буџета за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
– предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији –
БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА Буџет за 2020. годину
Буџет за 2019. годину
Буџет за 2018. годину
Буџет за 2017. годину
Буџет за 2016. годину
Буџет за 2015. годину
ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊЗа период од 01.01.2020.године до 30.09.2020. године
Закључак Већа
За период од 01.01.2020.године до 30.06.2020. године
За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019. године
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Одлука о завршном рачуну за 2020. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2019. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2017. годину