БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2016. годину – ребаланс – II  
Ребаланс буџета за 2016. годину – II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2016. годину – ребаланс – I  
Ребаланс буџета за 2016. годину – I 
Одлука о буџету општине Сечањ за 2016. годину
План буџета општине Сечањ за 2016. годину
Упуство за припрему буџета општине Сечањ за 2016. годину
ТАБЕЛА 1 – Зараде запослених
ТАБЕЛА 2 – Текући расходи
ТАБЕЛА 3 – Основна средства
ТАБЕЛА 4 – Плате и број запослених
ТАБЕЛА 5 – 5а – Капитални пројекти
ТАБЕЛА 6 – Програмски буџет 2016