БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о завршном рачуну буџета за 2017. годину 
Деветомесечни извештај за 2017. годину
Ребаланс III за 2017. годину
БУЏЕТ 2017
Образложење за план 2017
Упуство за припрему буџета општине Сечањ за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
Oбразци за припрему програмског буџета
Предложени извори финансирања за период 2017-2019. године