БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о завршном рачуну буџета за 2018. годину 
БУЏЕТ 2018.
Ребаланс буџета за 2018. годину – I део
Ребаланс буџета за 2018. годину – II део
Упуство за припрему буџета општине Сечањ за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
ТАБЕЛА-1- Зараде запослених
ТАБЕЛА-2 – Текући расходи
ТАБЕЛА-3 – Основна средства
ТАБЕЛА-4 – Плате и број запослених
ТАБЕЛЕ-5 И 5А – Капитални пројекти
ТАБЕЛА-6 – Програмски буџет
Обрасци за припрему програмског буџета