БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о завршном рачуну за 2019. годину 
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019. годину – ребаланс IV
Одлукa о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс I 
Oдлукa о буџету за 2019. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2019. годину
Упуство за припрему буџета за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину