БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Упутство за припрему буџета  за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2020. годину
Обрасци за припрему буџета за 2020. годину
Обрасци за припрему програмског буџета
Одлука о буџету за 2020. годину
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС IV
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС V
 Одлука о завршном рачуну за 2020. годину