БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС V
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС IV
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2021. годину
Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2021. годину
Захтев за додатна средства
Обрасци за припрему програмског буџета за 2021.годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Општине Сечањ за 2021.годину
Предлог финансијског плана
Упутство за припрему буџета за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
– предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији –