БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2022. годину
Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2022. годину
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Измењени називи програма, програмских активности и припадајућих шифара у
оквиру Анекса 5 након ажурирања у јулу 2021. године – Униформни програми и
програмске активности јединица локалне самоуправе
Захтев за додатна средства
Обрасци за припрему програмског буџета
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Општине Сечањ за 2022.годину
Предлог финансијског плана
Упутство за припрему буџета за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
– предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији –