ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СЕЧЊА

Текстуални део плана: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СЕЧЊА 761 KБ  
Графички прилог плана: План преовлађујуће намене површина
и објеката са планом саобраћајне инфраструктуре
и условима за спровођење плана – модел
786 KБ