JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJEˮ

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU
O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE
PREDELA IZUZETNIH ODLIKA
„POTAMIŠJEˮ

     Predeo izuzetnih odlika „Potamišje” nalazi se na teritoriji opština Sečanj (KO Jaša Tomić, KO Šurjan, KO Boka, KO Sečanj, KO Sutjeska i KO Neuzina), grad Zrenjanin (KO Banatski Despotovac, KO Botoš, KO Tomaševac, KO Orlovat, KO Farkaždin, KO Čenta), opština Kovačica (KO Uzdin i KO Idvor) i opština Opovo (KO Sakule, KO Baranda i KO Opovo).

     1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJEˮ, ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 17. MAJA 2023. GODINE DO 5. JUNA 2023. GODINE.

     Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „POTAMIŠJE” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 10:00  do 13:00 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 668 i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, Radnička 20a, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
     Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. junom 2023. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine

  • poštom ili na pisarnicu, sa naznakom PIO „POTAMIŠJEˮ – Javni uvid o zaštiti,
  • elektronskim putem na e-mail adresu lidija.stevanovic@eko.gov.rs

     2. JAVNA RASPRAVA O DOKUMENTIMA O ZAŠTITI održaće se u sledećim terminima:

12. juna 2023. godine

  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Kovačica, Velika sala, Ulica Maršala Tita 50;
  • sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Opštine Opovo, sala Kulturnog centra, Ulica Borisa Kidriča 10;

13.juna 2023. godine

  • sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Opštine Sečanj, Većnica, Ulica Vožda Karađorđa 57;
  • sa početkom u 13.00 časova u Zrenjaninu, u Baroknoj sali Gradske kuće, Trg Slobode 10.

     U okviru javne rasprave biće razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida.
Javnu raspravu vodi Ministarstvo zaštite životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

     3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Dokument za preuzimanje
JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJEˮ