КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021.ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сечањ за 2021. годину, („ Службени лист општине Сечањ бр. 13/2021“) Председник општине Сечањ, дана 29.11.2021 расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Сечањ за 2021. годину:

 • 101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада, 1.000.000,00 динара.
 • 101.4.28 и 101.5.10 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, 500.000,00 динара.
 • 101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава. 1.000.000,00 динара.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за:

 1. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада;
 1. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева;
 1. Набавка нових пчелињих друштава

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу у 2021. години  износи 2.500.000,00 рсд. Бесповратна средства се утврђују у износу до 80% од вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 120.000,00 динара по инвестицији/ кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати материјал за жичане ограде око вишегодишњних засада, машине, уређаји и опрема за наводњавање усева и нова пчелиња друштва набављена пре 01.01.2021. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2021. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац или члан регистрованог  породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинства и у активном статусу;
 2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији општине Сечањ, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији општине Сечањ;
 3. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле обавезе на основу изворних јавних прихода што доказује прилагањем уверења  из Локалне пореске администрације које није старије од 30 дана;
 4. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 5. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према општини Сечањ, Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу раније потписаних уговора.
 6. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);
 7. плаћање се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната.
 8. Прихватљиви корисници инвестиција: подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада и набавка машина, уређаја и опреме за наводњавање су носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства који имају: – мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха другог воћа, односно 0,1-50 ха цвећа, односно 0,2-100 ха винове лозе. – мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном простору,
 9. Прихватљиви корисници инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање усева су носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства који имају мање од 100 хектара земљишта под осталим усевима.
 10. Прихватљиви корисници инвестиције за набавку пчелињих друштава су носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства који имају од 5-500 кошница. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се подноси на Конкурс:

 1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
 2. оригинална потврда о активном статусу;
 1. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава: подаци о пољопривредном газдинству, извод – структура биљне производње, а за набавку опреме за пчеларство и извод – структура сточног фонда, који издаје Управа за трезор, не старији од 30 дана;
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
 3. оригинал рачун или предрачун за набавку предметне инвестиције; Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну).
 4. отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 5. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 6. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 7. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 8. јединствену царинску исправу за опрему из увоза (уколико је подносилац пријаве директни увозник – не старију од 01.01.2021.године);
 9. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за подносиоца пријаве за 2021. годину (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе);
 10. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чланом 62. Закона о привредним  друштвима.

         Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.

Документи за преузимање
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ПРИЈАВА КОЈЕ ИСПУЊАВАЈУ ФОРМАЛНО ПРАВНЕ УСЛОВЕ И КОЈЕ СУ ОЦЕЊЕНЕ ПРЕМА КРИТЕРИЈУМИМА ПРОГРАМА И ЈАВНОГ КОКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА УФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГРАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ