ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Ксенија Јокановић, _________

Телефон: 023/ ________
Мобилни: 069/ 80 23 429
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил:

На Порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације од 22.02.2019. омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).

Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

  • Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2) 
  • Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА: 

  • Електронским квалификованим сертификатом
  • Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увид у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ


У ПРИПРЕМИ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:

  • предајом попуњеног обрасца захтева у просторијама Одсекa за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода (Сечањ, Вожда Карађорђа 57) за обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Сечањ.

2. Кориснички налог и лозинку за коришћење он-лине упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

  • Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника – нотара, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).

3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

На Порталу локалне пореске администрације се налази упутство за пријављивање на систем.

ПОРТАЛ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Захтев за издавање ВЕБ налога и лозинке 
Захтев за доделу нове лозинке
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица – ППИ 1
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица – ППИ 2
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица)
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе-истицање фирме на пословном простору