ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

-Општине Сечањ

 

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Ксенија Јокановић


Мобилни: 069/ 80 23 429
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил:

На Порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације од 22.02.2019. омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).

Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

  • Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2) 
  • Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА: 

  • Електронским квалификованим сертификатом
  • Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увид у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

 

На Порталу локалне пореске администрације се налази упутство за пријављивање на систем.

ПОРТАЛ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица – ППИ 1
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица – ППИ 2
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица)
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе-истицање фирме на пословном простору