ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Ксенија Јокановић, _________

Телефон: 023/ ________
Мобилни: 069/ 80 23 429
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил:

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица – ППИ 1
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица – ППИ 2
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)
Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица)
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе-истицање фирме на пословном простору
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
Захтев за отпис дуговања по основу неуредне доставе
Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
Захтев за усаглашавање стања дуговања