ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (ЛПА)

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Ксенија Јокановић, _________

Телефон: 023/ ________
Мобилни: 069/ 80 23 429
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил:

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода врши послове:

 • вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама
 • доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обавезнику а по потреби и суду учествује у изради планова редовне и принудне наплате, спроводи поступак принудне наплате
 • организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку,
 • обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, прати законске прописе из делокруга Одсека,
 • учествује у припреми нацрта буџета,
 • координира поступак припреме, разрађује смернице и припрема упутство за израду буџета, анализира захтеве за финансирање корисника буџета, прати извршење буџета,
 • израђује одговарајуће акте из области јавних прихода локлане самоуправе,
 • непосредно учествује у поступку пријема и обраде података од значаја за локалне јавне приходе,
 • сачињава нацрте решења и друге акте у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода,
 • сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода,
 • врши контролу наплате и принудне наплате локалних јавних прихода,
 • доноси решења о задуживању обвезника локланих јавних прихода
 • врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ, НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА, ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ И САМОДОПРИНОСА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплату пореза на имовину правних лица, предузетника, комуналних такси и самодоприноса,
 • сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом, локалним прописима у поступку разреза,
 • врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода,
 • врши контролу плаћања од стране обвезника о чему сачињава извештај и информације,
 • врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода,
 • предузима мере извршења према обвезницима (правним лицима и предузетницима) у складу са законом,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења.

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ, НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплате пореза на имовину физичких лица,
 • сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом, локалним прописима у поступку разреза,
 • сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника пореза на имовину физичких лица
 • врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода,
 • врши контролу плаћања од стране обвезника (физичких лица) о чему сачињава извештај и информације
 • врши идентификацију обвезника јавних прихода и предузима мере наплате,
 • врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода,
 • предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом,
 • предузима мере извршења према обвезницима (физичким лицима) у складу са законом,
 • обавља и друге послове по налогу шефа одсека и руководиоца Одељења.

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Самостални саветник: Оливера Бабић, __________________
Контакт: 
069/ 80 23 403
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама
 • доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обавезнику а по потреби и суду
 • учествује у изради планова редовне и принудне наплате, спроводи поступак принудне наплате
 • у складу са законом обавља контролу законитости и правилности
 • обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,
 • припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле,
 • контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем,
 • учествује у изради метедолошких упустава у вези пореске контроле локалних јавних прихода,
 • врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода,
 • предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом,
 • пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе,
 • припрема извештаје у вези контроле локалних прихода,
 • вођење бирачког списка
 • обавља и друге послова по налогу шефа Одсека и руководиоца одељења.

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши пријем, обраду контролу и унос података из пореских пријава,
 • предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради утврђивања локалних јавних прихода,
 • проверава пореску базу пре штампања решења локалних јавних прихода,
 • пружа стручну помоћ пореским обвезницима,
 • ажурира базу локалних пореских јавних прихода,
 • обавља и друге послове по налогу шефа одсека и руководиоца Одељења.