ODELJENJE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

-Opštine Sečanj

Rukovodilac Odeljenja za Budžet, trezor i finansije – Biljana Korolija, dipl. ekonomista

Telefon: 023/3150-713
Mobilni: 069/80 366 00
Adresa : Vožda Karađorđa 57
El. pošta:biljanakorolija82@gmail.com

Rukovodilac Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju vrši poslove:

 • rukovodi radom Odeljenja,
 • organizuje rad tako da se obezbedi celishodna podela rada, puna i pravilna zaposlenost radnika na svim poslovima i zadacima,
 • odgovoran je za efikasno, racionalno, ekonomično i zakonito vršenje svih poslova i zadataka iz delokruga Odeljenja,
 • obezbeđuje blagovremeno izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine i njenih tela,
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izveštaja i analiza u okviru poslova Odeljenja, donosi rešenja u upravnom postupku iz nadležnosti Odeljenja,
 • učestvuje u izradi budžeta opštine, dopunskog budžeta i odluke o privremenom planiranju i odluke o završnom računu budžeta,
 • vrši projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora na koji se uplaćuju sva primanja i sa kojeg se vrše sva plaćanja,
 • u postupku pripreme nacrta Odluke o budžetu direktnim korisnicima dostavlja stručno upustvo koje sadrži osnovne ekonomske smernice na osnovu kojeg korisnici budžeta izrađuju predlog svojih finansijskih planova,
 • definiše aproprijacije za upotrebu budžetskih sredstava, prati plan izvršenja direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava, vrši eventualne korekcije,
 • organizuje i koordinira rad na upravljanju gotovinskim sredstvima i kontroli rashoda,
 • učestvuje u izradi informacija za potrebe Ministarstvi finansija, vrši analize u druge stručne poslove za izvršavanje budžeta,
 • preduzima mere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti radnika,
 • odgovoran je za svoj rad načelniku Opštinske uprave,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

POSLOVI TREZORA

OPIS POSLOVA:

 • vrši prijem i evidenciju, realizovanih zahteva korisnika budžeta, kontroliše ispravnost i valjanost primljenih zahteva sa odgovrajućom knjigovodstvenom dokumentacijom,
 • vrši pripremu plaćanje obaveza po zahtevima, po ugovorima, vodeći računa o utvrđenim aproprijacijama, kao i o prilivu budžeta,
 • prati izvršenje odobrenih aproprijacija, stara se o blagovremenoj likvidaturu preuzetih obaveza,
 • dostavlja rešenja o odobrenom plaćanju računovodstvu čime uspostavlja koordinaciju rada sa računovodstvom,
 • vodi popis akta za rešenja i za za rešenja o odobrenom plaćanju korisnicima budžetskih sredstava,
 • odgovoran je za registar primljenih zahteva i primljene dokumentacije,
 • vrši usaglašavanje tromesečnih izveštaja sa izvršenim plaćanjem,
 • obavlja poslove sprovođenja javnih nabavki
 • priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
 • predlaže kriterijume za izbor najpovoljnije ponude,
 • prikuplja ponude u koordinaciji sa Komisijom za javne nabavke,
 • vrši objavljivanje akata na Portalu javnih nabavki
 • kompletira finansijsku dokumentaciju i dostavlja ih likvidaturi,
 • prati izvršenje javnih nabavkiu skladu sa zaključenim ugovorima,
 • vodi evidenciju o javnim nabavkama i vrši arhiviranje dokumentacije,
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI BUDŽETA, TREZORA I INTERNOG KONTROLORA

OPIS POSLOVA:

 • prati i primenjuje propise u oblasti računovodstva i Zakona o budžetskom sistemu, sačinjava pregled tekućih prihoda i rashoda budžeta, proverava zahteve za plaćenje korisnika budžeta, nakon provere knjigovodstvene isprave i raspoloživog prava za određenu vrstu rashoda,
 • stara se u preuzimanju i odlaganju izvoda i dokumentacije računa budžeta i trezora, učestvuje i uzradi budžeta i završnog računa u skladu sa budžetskim kalendarom, vodi evidenciju o promenama tekuće budžetske rezerve na osnovu rešenja i zaključaka opštinskog veća opštine Sečanj,
 • odgovoran je za urednu i kompletnu dokumentaciju na osnovu koje su izvršena plaćanja za račun budžeta,
 • vrši proveru svih knjigovodstvenih isprava koje se upućuju na likvidaturu,
 • obrađuje potrebne statističke izveštaje,
 • vodi knjigovodstvo prihoda i rashoda, dnevnik i glavnu knjigu za sva primanja i izdatke i evidenciju za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava, vrši plaćanja sa računa budžeta,
 • radi izveštaje o plasiranju novčanih sredstava, izveštaje o zaduženje budžeta lokalne vlasti, rade mesečne kvartalne, polugodišnje i godišnje izveštaje o izvršenje budžeta lokalne vlasti,
 • obavlja i druge poslove kome mu poveri rukokovodilac Odeljenja i načenik Opštinske uprave.

POSLOVI BLAGAJNE I OBRAČUNA

OPIS POSLOVA:

 • u skladu sa važećim propisima vrši obračun plate zaposlenih u Opštinskoj upravi, obračun bolovanja, bolovanja preko 30 dana, obračun porodiljskog odsustva, obračunava ostale vrste isplata, ugovore o delu za privremene i povremene poslove,
 • izdaje potvrde o visini ličnog dohodka zaposlenih radnika, vrši obračun po administrativnim i sudskim zabranama,
 • stara se o pravilnoj primeni propisa iz oblasti blagajničkog poslovanja, o tačnom, blagovremnom i urednom vođenju blagajničkog poslovanja tj. blagajničkog dnevnika,
 • vrši isplatu naknade odbornicima Skupštine opštine, članovima komisija i radnih tela Skupštine opštine u skladu sa važećim Odlukama SO i druge isplate u vezi sa radom Opštinske uprave,
 • prati i primenjuje propise iz oblasti računovodstva i finansija u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu,
 • kontroliše ispravnost dokumentacije za gotovinske isplate, knjiži svakodnevno blagajničku dokumentaciju, vodi knjigu primljenih i izdatih čekova,
 • popunjava statističke obrasce u oblasti radnih odnosa (M4) kao i izradu izveštaja za potrebe Ministarstva finansija (PL obrazac).
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI ANALIZE I PLANIRANJABUDŽETA

OPIS POSLOVA:

 • prati i primenjuje važeće propise i primenjuje iste,
 • radi na pripremi budžeta, dopunskog budžeta i odluke o privremenom finansiranju,
 • priprema potrebne izveštaje za izradu gore navedenih odluka,
 • učestvuje na utvrđivanju aproprijacija sa mogućnošću obezbeđenja prihoda za potrebni nivo rashoda, priprema parametre za nacrt finansijskog izvršenja plana budžeta, sastavlja odgovarajuće analize i izveštaje,
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta,
 • vodi evidenciju samodoprinosa iz zarada: mesni samodoprinos i vrši prenos sredstava nalogom za prenos,
 • vodi evidenciju sredstava koja se prenose MZ za redovnu delatnost kao i evidenciju sredstava samodoprinosa od poljoprivrede i samostalne delatnosti,
 • odgovara za tačno i ažurno vođenje samodoprinosa kao i njihovih izveštaja,
 • sastavlja izveštaje kao i dopise ostvarenog samodoprinosa,
 • obavlja i druge poslovnje po nalogu rukovodioca Odeljenja i načenika Opštinske uprave.