ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (ЛПА)

-Општине Сечањ

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода – Ксенија Јокановић

Мобилни: 069/ 80 23 429
Адреса : Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:

Шеф Одсека  за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода врши послове:

 • вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама
 • доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обавезнику а по потреби и суду
 • учествује у изради планова редовне и принудне наплате, спроводи поступак  принудне наплате
 • организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку,
 • обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одсека,
 • распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ,
 • прати законске прописе из делокруга Одсека,
 • учествује у припреми нацрта буџета,
 • координира поступак припреме, разрађује смернице и припрема упутство за израду буџета,
 • анализира захтеве за финансирање корисника буџета,
 • прати извршење буџета,
 • израђује одговарајуће акте из области јавних прихода локлане самоуправе,
 • непосредно учествује у поступку пријема и обраде података од значаја за локалне јавне приходе,
 • сачињава нацрте решења и друге акте у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза локалних јавних прихода,
 • сачињава нацрте решења и других аката у поступку решавања по захтевима обвезника локалних јавних прихода,
 • врши контролу наплате и принудне наплате локалних јавних прихода,
 • доноси решења о задуживању обвезника локланих јавних прихода
 • врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ, НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И САМОДОПРИНОСА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплату пореза на имовину физичких лица и самодоприноса,
 • сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом, локалним прописима у поступку разреза,
 • врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода,
 • врши контролу плаћања од стране обвезника о чему сачињава извештај и информације,
 • врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода,
 • непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплате пореза на имовину физичких лица,
 • врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода,
 • врши контролу плаћања од стране обвезника (физичких лица) о чему сачињава извештај и информације
 • предузима мере извршења према обвезницима (физичким лицима) у складу са законом,
 • обавља и друге послове по налогу шефа одсекаа, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА, УТВРЂИВАЊА, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА, НАКНАДА И ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ОПИС ПОСЛОВА:

 • прима и заводи пореске пријаве од стране обвезника правних лица и предузетника;
 • врши унос података из пореских пријава као и других података у компјутерски програм службе;
 • израда и штампа пореска решења по основу локалних јавних прихода пореских обвезника правних лица и предузетника;
 • врши експедицију пореских решења и брине се о архиви сектора (пореске пријаве,пореска решења и други документи);
 • књижење пореских решења и уплата;
 • врши издавање пореских уверења и пружа информације о стању дуга и осталим чињеницама;
 • учествује у изради завршног рачуна и обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
 • води евиденције о непокретностима у јавној својини уношење података о непокретностима, праћење и утврђивање насталих промена, провођење утврђених промена кроз евиденцију у року од 30 дана од дана сазнавања за промену;
 • обавља и друге послове по налогу шефа одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

ОПИС ПОСЛОВА:

 • вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама
 • доставља акта другостепеном пореском органу, пореском обавезнику а по потреби и суду
 • учествује у изради планова редовне и принудне наплате, спроводи поступак принудне наплате
 • у складу са законом обавља контролу законитости и правилности
 • обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода,
 • припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле,
 • контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем,
 • учествује у изради метедолошких упустава у вези пореске контроле локалних јавних прихода,
 • врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода,
 • предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом,
 • пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе,
 • припрема извештаје у вези контроле локалних прихода,
 • вођење бирачког списка
 • обавља и друге послова по налогу шефа Одсека и руководиоца одељења,