ODSEK ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA (LPA)

-Opštine Sečanj

Šef Odseka  za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – Ksenija Jokanović

Mobilni: 069/ 80 23 429
Adresa : Vožda Karađorđa 57
El. pošta:

Šef Odseka  za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda vrši poslove:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu
 • učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak  prinudne naplate
 • organizuje, objedinjava i usmerava rad u Odseku,
 • obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka,
 • raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć,
 • prati zakonske propise iz delokruga Odseka,
 • učestvuje u pripremi nacrta budžeta,
 • koordinira postupak pripreme, razrađuje smernice i priprema uputstvo za izradu budžeta,
 • analizira zahteve za finansiranje korisnika budžeta,
 • prati izvršenje budžeta,
 • izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda loklane samouprave,
 • neposredno učestvuje u postupku prijema i obrade podataka od značaja za lokalne javne prihode,
 • sačinjava nacrte rešenja i druge akte u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda,
 • vrši kontrolu naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,
 • donosi rešenja o zaduživanju obveznika loklanih javnih prihoda
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI UTVRĐIVANJA, KONTROLE, NAPLATE POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA I SAMODOPRINOSA

OPIS POSLOVA:

 • neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu fizičkih lica i samodoprinosa,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u postupku razreza,
 • vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda,
 • vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika o čemu sačinjava izveštaj i informacije,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu fizičkih lica,
 • vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda,
 • vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika (fizičkih lica) o čemu sačinjava izveštaj i informacije
 • preduzima mere izvršenja prema obveznicima (fizičkim licima) u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsekaa, rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI PRIJEMA PORESKIH PRIJAVA, UTVRĐIVANJA, KONTROLE I NAPLATE LOKALNIH PORESKIH OBAVEZA, NAKNADA I LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

OPIS POSLOVA:

 • prima i zavodi poreske prijave od strane obveznika pravnih lica i preduzetnika;
 • vrši unos podataka iz poreskih prijava kao i drugih podataka u kompjuterski program službe;
 • izrada i štampa poreska rešenja po osnovu lokalnih javnih prihoda poreskih obveznika pravnih lica i preduzetnika;
 • vrši ekspediciju poreskih rešenja i brine se o arhivi sektora (poreske prijave,poreska rešenja i drugi dokumenti);
 • knjiženje poreskih rešenja i uplata;
 • vrši izdavanje poreskih uverenja i pruža informacije o stanju duga i ostalim činjenicama;
 • učestvuje u izradi završnog računa i obračuna naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • vodi evidencije o nepokretnostima u javnoj svojini unošenje podataka o nepokretnostima, praćenje i utvrđivanje nastalih promena, provođenje utvrđenih promena kroz evidenciju u roku od 30 dana od dana saznavanja za promenu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

PORESKI INSPEKTOR

OPIS POSLOVA:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu
 • učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak prinudne naplate
 • u skladu sa zakonom obavlja kontrolu zakonitosti i pravilnosti
 • obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda,
 • priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole,
 • kontroliše podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda rešenjem,
 • učestvuje u izradi metedoloških upustava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom,
 • pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenja poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze,
 • priprema izveštaje u vezi kontrole lokalnih prihoda,
 • vođenje biračkog spiska
 • obavlja i druge poslova po nalogu šefa Odseka i rukovodioca odeljenja,