ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ОПШТУ УПРАВУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Руководилац Одељења за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове – Радомир Ковачевић, дипл.инг.маш.
Контакт: (069) 80 23 411
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил: radomirkovacevic1977@gmail.com

Руководилац Одељења за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове врши послове:

 • организује и руководи радом Одељења,
 • одговоран је за законит, правилан и ефикасан рад Одељења, за предузете или непредузете мере и радње за спровођење закона и других прописа,
 • обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења,
 • потписује сва акта које доноси Одељење у управном поступку,
 • стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 • израђује нацрте одлука, решења и друга акта из надлежности Одељења,
 • стара се о правилној, равномерној и пуној упослености радника, правилном коришћењу радног времена и средстава за рад, стручном оспособљавању радника и правилном односу радника према грађанима, државним органима, предузећима, установама и другим организацијама у остваривању њихових права и обавеза,
 • остварује сарадњу и контакте са ресорним Министарствима и надлежним Покрајинским органима који су поверили одређене послове општини у надлежност,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника,
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад, а
 • нарочито за предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и председника општине;
 • предузима мере за спровођење Закона и других прописа
 • Општинске управе, а које су из делокруга овог Одељења.
 • обавља најсложеније послове и задатке у Одељењу;
 • врши надзор над радом месних канцеларија;
 • одговоран је за однос радника Одељења према грађанима у вршењу даљих послова;
 • даје стручна упуства за спровођење општих аката Скупштине општине, Председника општине и наченика Општинске управе;
 • усклађује рад и учествује у изради нацрта и предлога општих аката, анализа и извештаја и информација из делокруга Одељења;
 • стара се о припремању потребних материјала за рад Скупштине, помаже секретару Скупштине у вези са радом Скупштине;
 • стара се да се сви акти и радње у вези принудног иселења неовлашћено усељених лица у стамбене зграде и објекте,
 • ураде у складу са Законом;
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника;
 • уређује и издаје Службени лист општине,
 • израђује решења у правном поступку по захтевим аграђана (промена личног имена, исправка у матичним књигама, накнадни упис у матичним књигама,
 • обавља и друге послове, а по налогу начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА, ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Сарадник: Драго Вуковић
Контакт: 
069/80 23 478
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове непосредног спровођења закона и других прописа који су поверени општини из области урбанизма, планирања и уређења простора;
 • прати промене стања у простору и евидентира потребу доношења урбанистичких планова и евентуалну измену постојећух;
 • прати реализацију, односно спровођење Просторног плана општине сечањ и урбанистичких планова и предлаже доношење аката и предузимања мера у тој области;
 • сарађује са обрађивачима израде просторних и урбанистичких планова;
 • прикупља предходен услове јавних предузећа, установа, надлежних органа и организација неопходних за израду планиских докумената;
 • обавља послове везане за израду нацрта одлука о приступању израде и доношење планских докумената – просторног плана и урбанистичких планова;
 • организује јавну презентацију и врши контролу усклађености урбанистичко-техничких докумената са важећим планским документом, ради потврђивања, и то: урбанистичког пројекта, пројекта парцелизације и препарцелизације и елабората геодетских радова за исправку границе суседних парцела;
 • организује рад Комисије за планове општине Сечањ, припрема материјал, прати седнице, сачињава записнике;
 • у сарадњи са Комисијом за планове стара се о излагању планских докумената на јавни увид;
 • омогућује заинересованим странкама увид у постојећа планска документа;
 • обавља послове сређивања и чувања планских докумената;
 • у сарадњи са грађевинским инспектором води евиденцију објеката чије је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе и води управно-правне поступке по пријави и захтеву за легализацију објеката;
 • обавља послове за регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски превоз (ванлинијски превоз путника) у складу са законом и другим прописима који регулишу ову област;
 • обавља послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и другиг јавних објеката од значаја за општину;
 • прати доношење планова и програма јавног стамбеног предузећа и њихову реализацију из области коју покрива;
 • прати нормативне акте који се односе на ближе услове за обављање ауто-такси превоза и у складу са саобраћајно-техничким условима припрема годишње програме којима се дефинише њихово оптимално организовање и води управно-правне послове на издавању одобрења за обављање ауто-такси превоза путника;
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • обавља и друге псолове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Виши референт: ___________________, ____________________
Контакт: 
069/ __________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове из надлежности који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, припрему нормативних аката, праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина,
 • одржавање јавних зелених површина, јавне расвете и друго) у складу са законом и другим прописима који регулишу ову област;
 • прати доношење програма и планова комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију и предлаже одговарајуће мере;
 • израђује извештаје, информације и анализе из области коју покрива за потребе Председника општине, Општинског већа и Скупштине општине;
 • сарађује са комуналном инспекцијом, јавним стамбеним и јавним комуналним предузећем;
 • води управно-правне поступке на издавању одобрења за постављање привремених монтажних објеката, летњих башта и других објеката и уређаја на јавној површини у складу са Одлукама Скупштине општине и оистом обавештава Службу за наплату јавних прихода;
 • израђује решења о раскопавању улица и јавних површина, сече дрвећа и украсног шибља на јавним површинама;
 • води поступак и радње у вези са променама из стамбене области, стамбене изградње и одржавање стамбених зграда у складу са законима и прописима из ове области;
 • израђује потребне информације из области приватног предузетништва;
 • даје стручна тумачења правне природе при регистрацији предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре;
 • попуњава регистрационе пријаве по захтеву странака, према Агенцији за привредне регистре;
 • доставља дневне и месечне спецификације Агенцији за привредне регистре;
 • издаје уверења за предузетника;
 • издаје уверења оподацима уписаним у општински регистар предузетничких радњи;
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • попуњава и оверава радне књижице;
 • обавља и друге послове које му повери руководичац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Млађи саветник: Ивана Мијат, дипл.економиста
Контакт: 
069/ 80 23 434
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
ivanamijat75@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • води управне поступке и предузима радње у непосредној примени Закона о планирању и изградњи, подзаконски аката и других прописа који су поверени општини на спровођењу обједињене процедуре, а у вези са изградњом, додградњом или реконструкциом објеката, процедуре, а и вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују;
 • издавање локацијских услова;
 • издавање гарађевинске дозволе;
 • издавање решења из члана 145. закона о планирању и изградњи;
 • пријаву радова;
 • прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
 • прибављање исправа и других докеманата које издају имаоци
 • јавних овлашћења, а услов за изградњу објеката, односно за
 • издавање локацијских усклова, грађевинске и употребнедозволе, као и обезбеђење услова за прикључање на
 • инфраструктурну и мрежу;
 • упис права својине на изграђеном објекту, као и
 • измену аката који се прибављају у овој процедури.
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • обавља и друге послове које му повери руководичац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ

Виши референт: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове пријема гостију код председника општине, заменика председника, начелника Општинске управе, председника Скупштине општине и помоћника;
 • доставља председнику општине, заменику председника, председнику Скупштине општине и начелнику Општинске управе пресек и анализе актуелних и текућих информација;
 • објављује информације за јавност које му дају предходно наведена лица;
 • по налогу остварује и иницира сарадњу са предузећима и установама и стара се да систем комуникација са јавношћу буде на квалитетном нивоу;
 • обавља послове везане за организацију конференција за новинаре;
 • организује манифестације и пријеме у оквиру делокруга рада председника општине, заменика председника, председника Скупштине општине Сечањ и начелника Општинске управе;
 • обавља и друге послове по налогу председника општине, председника Скупштине општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ОПШТЕ УПРАВЕ

Виши референт: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове на прикупљању, умножавању и спајању материјала за седнице Скупштине општине, Општинског већа, комисија и општинске управе;
 • врши све техничке припреме за нормалан рад седница Скупштине, општинског већа и Комисија, присуствује на исттим, води записник, израђује извод из записника саседница наведених органа и Коимисија;
 • води регистар седница и тачака дневниг реда,
 • обавља технички део послова везаних за рад „Службеног листа општине Сечањ“ и његово умножавање;
 • стара се о правилној употреби фотокопир апарата и његовом одржавању, контактира са сервисерима ради поправке истих;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења;

ПОСЛОВИ – ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА – МАТИЧАР

Виши референт: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • израђује предлоге решења у управном поступку по захтевима грађана (промена личног имена, исправка у матичним књигама, накнадни упис у матичним књигама);
 • врши надзор над радом месних канцеларија по питању личних стања грађана;
 • обавља све послове матичара за матично подручје места (врши припремне радње за венчање и присуствује чину венчања, врши упис у матичне књиге, уписује податке о држављанству и накнадне уписе у евиденцију држављана и друге послове матичара);
 • обавља све послове у вези са издавањем исправа намењеним за употребу у иностранству;
 • издаје уверења о кућној заједници, оверава све врсте изјава, узима на записник изјаве странака;
 • саставља смртовнице и покреће оставински поступак за умрла лица;
 • врши и оверу потписа, рукописа и преписа;
 • обавља послове везане за вођење јединственог бирачког списка за подручје општине Сечањ и утврђује решење о упису и брисању бирача из бирачког списка;
 • поред наведсених послова, обавља и послове превођења на мађарски језик;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења.

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА-АДМИНИСТАРТИВНИ ПОСЛОВИ

Виши референт: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • води матичне књиге радника и досије радника (актива и пасива)
 • води све евиденције о раду, попуњава пријаве и одјаве по обрасцима
 • ради остваривања здравствене заштите радника, осигурање радника,
 • попуњава пријаве о промени у току осигурања;
 • врши обрачун стажа осигурања радника;
 • чува документа и решења уложена у досије радника;
 • припрема нацрте решења о ступању на рад и распоређивању на послове и радне задатке, обавезама и радног односа, израђује решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства уз срадњу са руководиоцем одељења и начелником;
 • врши стручне, административне послове око расписивања и спровођења конкурса и огласа;
 • одговоран је за чување и уредно вођење досијеа радника и даје потребне податке из те документације,
 • уноси податке у радну књижицу о времену проведеном на раду у органима опште управе и врши оверу ових података;
 • оверава здравствене књижице радника;
 • израђује периодичне кадровске извештаје на основу персоналне евиденције;
 • врши пријем странака, даје потребне информације у вези њихових права, пружа странкама стручну помоћ при попуњавању њихових захтева и стара се о уредности истих;
 • преузима пошту из интерних доставних књига, врши разврвставање и експедовање писмена путем поште и достављача, заводи пошту у књигу поште, по поптребни саставља потражнице;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника.

ДОСТАВЉАЧ СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши предају и преузимање пошиљки од организација ПТТ услуга;
 • врши предају и преузимање докумената код надлежних служби;
 • врши доставу новчаних докумената и новца од управе за јавна плаћања и банака;
 • врши достављање аката у рад организационим јединицама;
 • води евиденцију писмена за достављање;
 • врши достављање писмена грађанима, предузећима, организацијама, заједницама и установама на територији МЗ Сечањ;
 • врши утовар и истовар канцеларијског материјала и другог материјала и опреме за потребе органа;
 • по потреби обавља послове обезбеђења зграде у Сечњу,
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника.

ДАКТИЛОГРАФ

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља све дактилографске послове за потребе органа општине;
 • по одобрењу начелника обавља дактилографске послове и за друга правна и физичка лица;
 • по потреби обавља послове око слагања, повезивања и отпремања материјала за седницу Скупштине, комисија и Општинског већа;
 • по потреби обавља послове радника на угоститељским пословима;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника

РАДНИК НА УГОСТИТЕЉСКИМ ПОСЛОВИМА

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • припрема и сервира топле и хладне напитке;
 • разноси топле и хладне напитке по канцеларијама у складу са упуством Начелника,
 • одржава чистоћу у кухињи;
 • одржава прибор којим рукује;
 • брине и одговара за посуђе и есцајг за који је задужена;
 • благовремено требује потребне напитке и потрошни материјал и стара се о њиховом рационалном коришћењу;
 • води књигу набавке;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника.

ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши послове превоза лица, ствари и опреме;
 • обавља послове редовног дневног и недељног прегледа возила (контролише ниво течности у хладњаку и мотору, ниво уља у мотору, ниво електролита у акумулатору, кочнице, светла, вентилатор, каиш и друге делове возила);
 • обавља послове мањих поправки које може да изврши приручним алатом;
 • прање и чишћење возила, снабдевање возила горивом;
 • на путном листу потписује за техничку исправност возила за које је задужен и уписује тачну релацију са пређеним километрима предвиђене вожње;
 • возило са којим се задужен одржава увек у чистом и исправном стању;
 • положен возачки испит „Б“ категорије
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника.

ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, ОДРЖАВАЊЕ КРУГА И ЗГРАДЕ – ПОМОЋНИ ВОЗАЧ

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши послове прегледа зграде општине и месних канцеларија, уређаја и инсталација и опреме и отклања све кварове изузев оних за које потребно ангажовање трећих лица;
 • врши све хитне и ванредне интервенције на електричним инсталацијама, водоинсталацијама и плинским пећима, браварске и столарске послове;
 • обавља и помоћно-техничке послове (истицање и скидање застава на згради СО уз старање за њихово чување, скидање и постављање, преношење намештаја и инвентара;
 • ван радног времена обавља све потребне хитне и ванредне интервенције и обавештава по потреби надлежне службе;
 • обавља све помоћно-техничке послове на редовном одржавању зграде Општинске управе као и мање поправке на згради, канцеларијама;
 • одржава двориште и парк;
 • по потреби обавља послове возача;
 • одржава чистоћу дворишта, травнатих површина, ниског украсног растиња, коси травнате површине;
 • положен возачки испит „Б“ категорије
 • обавља послове обезбеђења зграде општине у Сечњу,
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника.

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Намештеник – пета група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове одржавања чистоће у пословним, помоћним и другим просторијама, ходницима и санитарним чворовима, на инвентару, уређајима и опреми којима је задужена;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању,
 • врши паљење и гашење пећи у радним просторијама;
 • врши прање завеса и пешкира;
 • одржава у уредном стању парк и двориште;
 • врши заливање и одржавање цвећа у пословним просторијама;
 • обавља послове дежурне спремачице према исказаној потреби за време радног времена и викендом;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника

ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Намештеник – пета група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове обезбеђења СО Сечањ;
 • контролише улазак возила и лица у двориште објекта;
 • контролише улазак лица у објекте, њихово кретање и излазак из зграде;
 • контролише уношење ствари у зграду;
 • води потребне евиденције;
 • прати и контролише зграду и места у згради која су угрожена од пожара, визуелно контролише водоводне и грејне инсталације, електричне апарате и друго;
 • обавља послове дежурства, прима хитну пошту, телеграме и материјале;
 • по потреби врши пренос и превоз инвентара, материјала, основних средстава;
 • стара се о паркирању у двориште зграде и одржавању колског улаза,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник.

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОРГАНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Саветник: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • израђује план приправности, план мобилизације, план функционисања општинске управе у рату;
 • координира рад предузећа на пословима одбране, у сарадњи са јавним предузећима и стручним институцијама, организује цивилну заштиту на нивоу општинск еуправе и координира послове цивилне заштите у сарадњи са јавним предузећима;
 • израђује плана за заштиту од елементарних непогода,
 • сарађује са општинским и месним штабовима за заштиту од елементарних непогода и координира послове заштите у срадњи са јавним предузећима;
 • обавља послове из области заштите од пожара, организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара и обуку радника из ове области;обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник.

ПОСЛОВИ ЕКОНОМА

Намештеник – четврта група радних места: ______________________, ___________
Контакт: 
069/ _____________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • одговоран је за целокупну имовину општинске управе општине Сечањ,
 • врши набавку потрошног материјала, ситног инвентара, резервних делова и других материјала, стрвари и опреме,
 • води сву потребну прописану евиденцију о стварима, опреми, ситног инвентара и потрошног материјала,
 • обавља магацинске послове, врши пријем, обезбеђење, чување, одржавање и издавање материјала, инвентара и друге робе,
 • води магацинско књиговодство, даје предлоге за набавку и расходовање потрошног материјала,
 • води картице ситног материјала и отпис истог,
 • одговоран је за организовање, обезбеђење имовине у власништву органа општине,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и Начелник.