ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИJЕ

Када jе, у складу са законом коjим се уређуjе заштита од пожара, утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документациjу у погледу мера заштите од пожара, инвеститор доставља надлежном органу главни проjекат заштите од пожара, израђен у складу са законом коjим се уређуjе заштита од пожара и проjекат за извођење, израђен у складу са правилником коjим се уређуjе садржина техничке документациjе, у електронскоj форми, као и онолико примерака у папирноj форми колико подносилац захтева жели да му орган надлежан за послове заштите од пожара овери приликом издавања сагласности.

Надлежни орган, по приjему главног проjекта заштите од пожара и проjекта за извођење, без одлагања, у име и за рачун инвеститора, подноси органу надлежном за послове заштите од пожара, захтев за давање сагласности на проjекат за извођење.

Орган надлежан за послове заштите од пожара, у Законом прописаним роковима, одлучуjе о захтеву и писмени отправак одлуке доставља надлежном органу, коjи исти без одлагања доставља инвеститору.

  Републичка административна такса: 320,00 динара, жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 87-230

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА