ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О УКЛАЊАЊУ ОБJЕКАТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА

Уклањање обjекта, односно његовог дела може се приступити само на основу дозволе о уклањању, осим у случаjу извршења инспекциjског решења.

Поступак се покреће на захтев заинтересованог лица, а ако се утврди да jе услед дотраjалости или већих оштећења угрожена стабилност обjекта и да исти представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне обjекте и за безбедност саобраћаjа и по службеноj дужности.

Уз захтев се прилаже проjекат рушења са техничком контролом, доказ о своjини на обjекту и услови ако се ради о обjекту чиjим рушењем би био угрожен jавни интерес (заштита постоjеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.).

Дозвола о уклањању обjекта, односно његовог дела издаjе се решењем у року од 8 дана од дана достављања уредне документациjе.

На решење може се изjавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 динара и решење 550,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 87-230.

Накнаду за услуге општинске управе: 500,00 динара.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБJЕКТА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА