ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Грађевинска дозвола се издаjе инвеститору коjи уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави проjекат за грађевинску дозволу, има одговараjуће право на земљишту или обjекту и коjи jе доставио доказе прописане подзаконским актом коjим се ближе уређуjе садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговараjуће административне таксе. Саставни део захтева jе и извод из проjекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног проjектанта.

Као одговараjуће право на земљишту сматра се право своjине, право закупа на грађевинском земљишту у jавноj своjини, као и друга права прописана овим законом.

Као одговараjуће право на грађевинском земљишту за следећа лица:

1) носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, коjа су била или jесу привредна друштва и друга правна лица на коjа су се примењивале одредбе закона коjима се уређуjе приватизациjа, стечаjни и извршни поступак, као и њихове правне следбенике;

2) носиоце права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државноj своjини коjе jе стечено ради изградње у складу са раниjе важећим законима коjима jе било уређено грађевинско земљиште до 13. маjа 2013. године, или на основу одлуке надлежног органа;

3) носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, чиjи jе положаj одређен законом коjим се уређуjе спорт, као и удружења;

4) друштвена предузећа, носиоце права коришћења на грађевинском земљишту;

5) носиоце права коришћења на грађевинском земљишту, на коjа се примењуjу одредбе прописа Републике Србиjе и билатералних међународних уговора коjима се уређуjе спровођење Анекса г Споразума о питањима сукцесиjе (“Службени лист СРJ – Међународни уговори“, броj 6/02), сматра се и право коришћења на грађевинском земљишту коjе jе уписано у одговараjућу евиденциjу непокретности и правима на њима, до доношења посебног прописа коjим ће бити уређено право и начин стицања права своjине на грађевинском земљишту за ова лица. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе ова лица прилажу извод из листа непокретности са уписаним правом коришћења у њихову корист.

За изградњу линиjских инфраструктурних обjеката, као доказ о одговараjућем праву сматра се и правноснажно или коначно решење о експроприjациjи, закључен уговор о праву службености у складу са овим законом, закључен уговор о закупу на земљишту у приватноj своjини и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта.

За грађење комуналне инфраструктуре, електроенергетских и електронских обjеката или комуникационих мрежа, за постављање стубних трансформаторских станица 10/04 кв и 20/04 кв, мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних, електропреносних, анемометорских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских комуникациjа као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту може се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватноj своjини са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта коjи jе ималац jавних овлашћења, на период коjи одреди власник, односно корисник земљишта.

За изградњу, доградњу или реконструкциjу комуналне инфраструктуре и електроенергетских обjеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, може се доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта.

За изградњу комуналне инфраструктуре у регулациjи постоjеће саобраћаjнице, у складу са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о одговараjућем праву на земљишту, односно обjекту.

За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или обjекту коjи jе у власништву више лица, као доказ о одговараjућем праву прилаже се и оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на надзиђивању, прилаже се и уговор закључен у складу са посебним законом.

За изградњу или извођење радова на изградњи обjеката за службене потребе дипломатско-конзуларних представништава страних држава, односно канцелариjа међународних организациjа у Републици Србиjи, уколико jе то прописано билатералним споразумом, инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако постоjи реципроцитет са том страном државом, о чему потврду издаjе министарство надлежно за спољне послове.

За изградњу енергетских обjеката, пре издавања грађевинске дозволе, инвеститор прибавља енергетску дозволу, у складу са посебним законом.

Ако jе захтевом за издавање грађевинске дозволе предвиђено прикључење обjекта на комуналну или другу инфраструктуру коjа у тренутку издавања локациjских услова ниjе изведена, што jе утврђено локациjским условима, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор између инвеститора и одговараjућег имаоца jавних овлашћења коjим се утврђуjу обавезе уговорних страна да, наjкасниjе до истека рока за завршетак радова на обjекту за коjи се тражи грађевинска дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење тог обjекта на комуналну или другу инфраструктуру.

Инвеститор коjи уклања постоjећи обjекат коjи jе изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог обjекта на истоj локациjи плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за разлику у броjу квадрата корисне површине између обjекта коjи планира да изгради и обjекта коjи се уклања. Инвеститор коjи уклања постоjећи обjекат коjи jе озакоњен у складу са Законом о озакоњењу обjеката, нема наведено право осим уколико надлежном органу за издавање грађевинске дозволе достави доказ да jе за обjекат или његов део плаћена накнада, односно допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Инвеститори и њихови правни следбеници коjи су за грађевинску парцелу или грађевински комплекс платили накнаду за уређење грађевинског земљишта по раниjе важећим прописима и уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставе потврду о плаћеноj накнади за уређење грађевинског земљишта (за колико м2 jе плаћена накнада), издатоj од стране “Jавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин, иста ће се признати приликом утврђивања доприноса за уређење грађевинског земљишта за ту грађевинску парцелу или комплекс, ако ниjе издата потврда о приjему техничке документациjе, односно грађевинска дозвола. Инвеститори коjи су уплатили допринос за уређење грађевинског земљишта, а нису започели изградњу, то jест ниjе им издата потврда о приjави радова и уколико им jе издато решење коjим се утврђуjе престанак важења грађевинске дозволе признаће им се раниjе уплаћени износ доприноса.

Надлежни орган по приjему захтева за издавање грађевинске дозволе врши проверу достављене документациjе.

Грађевинска дозвола се издаjе на основу важећих локациjских услова независно од тога по чиjем захтеву су локациjски услови издати.

Грађевинска дозвола се издаjе на име инвеститора и финансиjера ако jе уз захтев за издавање приложен уговор између инвеститора и финансиjера, оверен у складу са законом коjи уређуjе оверу потписа, у коме се инвеститор сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске дозволе буде и финансиjер. Финансиjер солидарно са инвеститором одговара за све обавезе према трећим лицима, коjе су последица радњи коjе предузме у складу са овлашћењима коjа су му пренета уговором.

Грађевинска дозвола се издаjе решењем у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. Саставни део решења су локациjски услови, износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта, извод из проjекта и проjекат за грађевинску дозволу.

На решење о грађевинскоj дозволи може се изjавити жалба у року од осам дана од дана достављања.

Грађевинска дозвола издаjе се за цео обjекат, односно за део обjекта, ако таj део представља техничку и функционалну целину.

Припремни радови се изводе на основу грађевинске дозволе.

Надлежни орган доставља решење о грађевинскоj дозволи инспекциjи коjа врши надзор над изградњом обjеката.

Решење о грађевинскоj дозволи доставља се имаоцима jавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за проjектовање, односно прикључење обjеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.

Грађевинска дозвола престаjе да важи ако се не отпочне са грађењем обjекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења коjим jе издата грађевинска дозвола.

Решење коjим се утврђуjе престанак важења грађевинске дозволе доноси орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Грађевинска дозвола престаjе да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности решења коjим jе издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола, осим за обjекте за коjе грађевинску дозволу издаjе министарство односно аутономна покраjина, обjекте комуналне инфраструктуре коjи се изводе фазно и породичне стамбене зграде коjе инвеститор гради ради решавања своjих стамбених потреба.

На захтев инвеститора, надлежни орган може донети решење коjим се одобрава да правноснажна грађевинска дозвола остаjе на правноj снази jош две године од овог рока, ако инвеститор пружи доказ да jе степен завршености обjеката преко 80%, односно ако се у поступку утврди да jе обjекат укровљен, са постављеном спољном столариjоми изведеним разводима унутрашњих инсталациjа коjе омогућаваjу његово прикључење на спољну мрежу инфраструктуре. После истека наведених рокова инвеститор плаћа на рачун Пореске управе накнаду у висини пореза на имовину, коjи би се плаћао у складу са законом коjим се уређуjе порез на имовину за цео обjекат, да jе исти изграђен у складу са грађевинском дозволом, све док се за ту локациjу не изда нова грађевинска дозвола.

Решење коjим се утврђуjе престанак важења грађевинске дозволе и решење коjим се одобрава да правноснажна грађевинска дозвола остаjе на снази, надлежни орган по правноснажности доставља Порескоj управи на чиjоj териториjи се налази предметни обjекат.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин. на жиро рачун броj 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230. и за решење:

470,00 дин. – за обjекат категориjе А
3.750,00 дин. – за обjекат категориjе Б
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе В
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Накнада за услуге општинске управе: 1.000,00 динара на жиро рачун броj 840-742251843-73, модел 97, позив на броj 87-230

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за издавање и измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjе „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;

– за издавање и измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjе „В“ и „Г“ 5.000,00 динара;

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА