ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИJЕ О ЛОКАЦИJИ

 Информациjа о локациjи садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарскоj парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа.

Информациjа о локациjи се издаjе у року од 8 дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова издавање те информациjе.

Републичка административна такса: за захтев 310,00 динара на жиро рачун броj 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230 и за издавање информациjе о локациjи 2730,00 дин

Накнада за услуге општинске управе: 3.000,00 динара за обjекте „А“ категориjе, односно 7 000,00 динара за обjекте „Б“ и „В“ категориjе, односно 15 000,00 динара за обjекте „Г“ категориjе.

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИJЕ О ЛОКАЦИJИ

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА