ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИJСКИХ УСЛОВА

  Локациjски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду идеjног проjекта, проjекта за грађевинску дозволу и проjекта за извођење, у складу са овим законом и издаjу се за катастарску парцелу коjа испуњава услове за грађевинску парцелу
 
  Изузетно, локациjски услови се могу издати и за више катастарских парцела, уз обавезу инвенститора да пре издавања употребне дозволе изврши спаjање тих парцела у складу са законом. 
 
  Изузетно, за изградњу линиjских инфраструктурних обjеката и обjекта комуналне инфраструктуре, локациjски услови се могу издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спаjање тих катастарских парцела, у складу са законом. 
 
  Уз захтев за издавање локациjских услова подноси се идеjно решење будућег обjекта, односно дела обjекта (скица, цртеж, графички приказ и сл.), израђено у складу са правилником коjим се ближе уређуjе садржина техничке документациjе.

  Локациjским условима може се предвидети и фазна, односно етапна изградња.

 
       Инвеститор ниjе дужан да прибави локациjске услове у случаjу када изводи радове на инвестиционом одржавању обjекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, радове коjима се не мења спољни изглед, не повећава броj функционалних jединица и капацитет инсталациjа, када врши адаптациjу, санациjу, грађење зиданих ограда, као и у свим осталим случаjевима извођења радова коjима се не врши прикључење на комуналну инфраструктуру односно не мењаjу капацитети и функционалност постоjећих прикључака на инфраструктурну мрежу, осим ако jе овим законом или прописом коjим се уређуjу локациjски услови прописано другачиjе.
 
  Ако плански документ, односно сепарат, не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу обjекта, односно све услове за прикључење на комуналну, саобраћаjну и осталу инфраструктуру, надлежни орган те услове прибавља по службеноj дужности, о трошку подносиоца захтева уз накнаду стварних трошкова издавања. Имаоци jавних овлашћења дужни су да те услове по захтеву надлежног органа доставе у року од 15 дана од дана приjема захтева. 
 
  До доношења урбанистичког плана у складу са овим законом, локациjски услови за доградњу постоjеће комуналне инфраструктуре издаjу се у складу са фактичким стањем у регулациjи постоjеће саобраћаjнице или друге jавне површине.
 
  Надлежни орган jе дужан да у року од 5 радних дана од прибављања свих потребних услова и других података од имаоца jавних овлашћења изда локациjске услове. 
 
  На издате локациjске услове може се поднети приговор градском већу преко првостепеног органа у року од три дана од дана достављања локациjских услова.
 
  Локациjски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коjу jе захтев поднет. 
 
  Подносилац захтева може поднети захтев за измену jедног или више услова за проjектовање, односно прикључење обjекта на инфраструктурну мрежу у ком случаjу се врши измена локациjских услова.
 
 
  Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин. на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 87-230 и за издавање локацијских услова и то: 
 • 1.880,00 дин. – за обjекат категориjе А 
 • 2.810,00 дин. – за обjекат категориjе Б
 • 3.750,00 дин. – за обjекат категориjе В
 • 3.750,00 дин. – за обjекат категориjе Г.
         Накнада за услуге општинске управе: 2 000,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73, модел 97, позив на број 87-230
 
                  
                Висина накнада за ЦЕОП
 
                Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услуге коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15)
 
               За подношење захтева и обjављивања података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:
             – за издавање и измену локациjских услова за класе обjеката из категориjе „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
             – за издавање и измену локациjских услова за класе обjеката из категориjе „В“ и „Г“ 2.000,00 динара.
 
ЦЕНОВНИК СТВАРНИХ ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ И ДРУГИХ АКАТА
 

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.
Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

 

СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИJСКИХ УСЛОВА

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА – ЛОКАЦИJСКИ УСЛОВИ

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА