ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Привремена грађевинска дозвола:

Привремена грађевинска дозвола се издаjе за изградњу: асфалтне базе, сепарациjе агрегата, фабрике бетона, самостоjећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћаjнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатациjе обjеката, као и за извођење истражних радова на локациjи, у циљу утврђивања услова за израду проjекта за извођење и за измештање постоjећих инсталациjа.

На поступак издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину примењуjу се одредбе коjе се односе на издавање решења коjим се одобрава извођење радова.

Привремена грађевинска дозвола може се издати и за извођење радова на производним обjектима или обjектима у функциjи производних обjеката, а за коjе jе поднет захтев за легализациjу, ради довођења обjекта у функционално стање, у циљу наставка производње или обнављања производног процеса. По завршетку радова на инвестиционом одржавању, адаптациjи, реконструкциjи или санациjи, инвеститор jе у обавези да органу надлежном за послове легализациjе достави технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању, идеjни проjекат, односно проjекат за извођење, зависно од радова коjи се изводе. За извођење ових радова привремена грађевинска дозвола се може издати ако jе инвеститор уписан као власник на грађевинском земљишту на коме jе таj обjекат саграђен.

Зависно од врсте обjекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси за тачно одређени период у коме се обjекат може користити, односно изводити радови, а коjи не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе.

У случаjу да инвеститор сам не уклони привремени обjекат у одређеном року, орган коjи jе донео привремену грађевинску дозволу, по службеноj дужности доставља захтев грађевинскоj инспекциjи за уклањање. Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења.

На захтев инвеститора, решење о привременоj грађевинскоj дозволи може се jедном продужити за jош три године. Истеком накнадног рока, примењуjу се одредбе овог члана о уклањању привременог обjекта.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 динара. Жиро рачун броj 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230. и за решење :

470,00 дин. – за обjекат категориjе А
3.750,00 дин. – за обjекат категориjе Б
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе В
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе Г

Накнаду за услуге општинске управе: 1.000,00 динара. Жиро рачун броj 840-742251843-73, шифре 153, модел 97, позив на броj 87-230.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА