ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА КОJИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОДНОСНО ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБJЕКТА

Грађење помоћних и економских обjеката, извођење радова на инвестиционом одржавању обjекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постоjеће регулациjе улица, као и уређење саобраћаjница у оквиру постоjеће регулациjе улица, реконструкциjа, адаптациjа, санациjа, промена намене обjекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздваjању или спаjању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталациjа (гас, струjа, вода, топлотна енергиjа и сл.) у постоjећи обjекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, поjединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже коjи обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, типске трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на обjекту купца (1 кв), 10 кв и 20 кв разводна построjења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске jединице за гас, уређаjи за испоруку гаса, електране коjе користе обновљиве изворе енергиjе инсталиране снаге 50 кW, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења коjим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене обjекта, коjе издаjе орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Решење о одобрењу извођења радова се издаjе инвеститору коjи има одговараjуће право у складу са одредбама закона коjима jе регулисано издавање грађевинске, коjи достави идеjни проjекат у складу са подзаконским актом коjим се уређуjе садржина техничке документациjе према класи обjекта, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио jе односе са jединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговараjућу административну таксу.

Изузетно, по захтевима за издавање решења коjим се одобрава извођење радова на помоћном и економском обjектима, као и за реконструкциjу, адаптациjу и санациjу обjеката у границама националног парка и обjеката у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаjа, као и за извођење радова на инвестиционом одржавању, адаптациjи и санациjи у заштићеноj околини културних добара од изузетног значаjа и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, решава надлежни орган jединице локалне самоуправе на чиjоj териториjи се налази предметни обjекат.

Надлежни орган одбиће решењем захтев ако jе за радове наведене у захтеву потребно издавање грађевинске дозволе, у року од осам дана од дана подношења захтева.

Надлежни орган доноси решење коjим се одобрава извођење радова, односно промена намене у року од пет дана од дана подношења захтева.

На решење о одбиjању захтева и на решење коjим се одобрава извођење радова  може се изjавити жалба у року од осам дана од дана достављања решења.

По завршетку изградње, односно извођењу радова, по захтеву инвеститора, надлежни орган може издати употребну дозволу.

Правноснажно решење за обjекте коjи се у складу са одредбама закона коjим се уређуjе упис у jавну књигу о евиденциjи непокретности и правима на њима могу уписати у jавну евиденциjу, као и за промену намене обjекта, односно дела обjекта без извођења радова, представља основ за упис у jавну књигу о евиденциjи непокретности и правима на њима, а ако jе за предметни обjекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у jавну књигу представља правноснажно решење коиjм се одобрава извођење радова и правноснажно решење о употребноj дозволи.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230. и за решење:

  • 470,00 дин. – за обjекат категориjе А
  • 3.750,00 дин. – за обjекат категориjе Б
  • 5.630,00 дин. – за обjекат категориjе В
  • 5.630,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Накнада за услуге општинске управе: 1.000,00 динара, жиро рачун 840-742251843-73, модел 97, позив на броj 87-230.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА – ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА