ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Обjекат за коjи jе законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може се користити по претходно прибављеноj употребноj дозволи.

Надлежни орган издаjе решењем употребну дозволу у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе.

Захтев за издавање употребне дозволе подноси инвеститор, а може га поднети и лице коjе за то има интерес.

Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се извештаj комисиjе за технички преглед коjим се утврђуjе да jе обjекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, проjекат за извођење или проjекат изведеног стања, елаборат геодетских радова за изведени обjекат и посебне делове обjекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталациjе и сертификат о енергетским своjствима обjекта, ако jе за обjекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским своjствима.

Употребна дозвола издаjе се за цео обjекат или за део обjекта коjи представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити.

Употребна дозвола се доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору.

Ако обjекат подлеже обавези прибављања интегрисане дозволе може се користити само уз прибављену употребну дозволу и интегрисане дозволе.

На решење о употребноj дозволи може се изjавити жалба у року од осам дана од дана достављања.

Изузетно, обjекат се може користити и без издате употребне дозволе, ако у року од пет радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе уз коjи jе приложен налаз комисиjе за технички преглед коjим се утврђуjе да jе обjекат подобан за употребу и предлогом да се може издати употребна дозвола, надлежни орган ниjе издао употребну дозволу, нити jе решењем одбио издавање употребне дозволе.

У року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеноj дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени обjекат и посебне делове обjекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталациjе.

Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броjу и врши упис права своjине на обjекту, односно посебним деловима обjекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговараjући упис у катастар водова.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 жиро рачун бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230. и за решење:

  • 1.880,00 дин.- за обjекат категориjе А
  • 9.390,00 дин. – за обjекат категориjе Б
  • 18.780,00 дин. – за обjекат категориjе В
  • 18.780,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Предрачунска вредност по обjекту, односно радовима, усклађуjе се применом индекса потрошачких цена коjи обjављуjе републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца коjи предходи месецу у коме jе захтев поднет.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за издавање употребне дозволе за класе обjеката из категориjа „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;

– за издавање употребне дозволе за класе обjеката из категориjа „В“ и „Г“  2.000,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА