ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕРТИТОРА

Ако се након правноснажности решења о грађевинскоj дозволи промени инвеститор, нови инвеститор jе дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене, поднесе органу коjи jе издао грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинскоj дозволи.

Уз захтев прилаже се доказ о праву своjине, односно другом праву на земљишту ради изградње обjекта, односно доказ о праву своjине на обjекту ради реконструкциjе обjекта и други правни основ стицања права своjине на обjекту у изградњи.

Ако се обjекат у изградњи налази на земљишту коjе jе у приватноj своjини, уз захтев доставља се уговор о куповини грађевинског земљишта, односно обjекта у изградњи, закључен у облику jавнобележничког записа, односно други правни основ о стицању права своjине на грађевинском земљишту, односно обjекту у изградњи, са доказом о плаћеном одговараjућем порезу у складу са законом коjим се уређуjу порези на имовину, односно доказом да промет грађевинског земљишта, односно обjекта у изградњи ниjе предмет опорезивања у складу са законом коjим се уређуjу порези на имовину.

Ако се обjекат у изградњи налази на грађевинском земљишту у jавноj своjини, а носилац издате грађевинске дозволе jе закупац на том земљишту, уз захтев подноси се извод из евиденциjе непокретности и правима на њима са уписаним правом закупа на име новог власника обjекта у теретном листу.

Ако jе предмет издате грађевинске дозволе надзиђивање, односно претварање заjедничких просториjа у стан или пословни простор, подноси се уговор о куповини обjекта у изградњи, односно други правни основ стицања права своjине на обjекту у изградњи, коjи jе судски оверен и са доказом о плаћеном одговараjућем порезу у складу са законом коjим се уређуjу порези на имовину, односно доказом да промет обjекта у изградњи ниjе предмет опорезивања закона коjим се уређуjу порези на имовину и уговор закључен са скупштином, односно саветом зграде, у складу са посебним законом.

Ако jе предмет издате грађевинске дозволе реконструкциjа постоjећег обjекта, подноси се извод из jавне књиге о евиденциjи непокретности и правима на њима са уписаним правом своjине на обjекту за коjи jе издата грађевинска дозвола о реконструкциjи.

Као доказ може се поднети и правноснажно решење о наслеђивању, као и решење о статусноj промени привредног друштва из кога се на неспоран начин може утврдити правни континуитет подносиоца.

Захтев за измену решења о локациjскоj и грађевинскоj дозволи, може се поднети док траjе грађење обjекта.

Решење о измени решења о грађевинскоj дозволи издаjе се у року од осам дана од дана подношења захтева и садржи податке о измени у погледу имена, односно назива инвеститора, док у осталим деловима остаjе непромењено.

На основу овог решења надлежни орган jе дужан да на проjекту за грађевинску дозволу упише и печатом органа овери насталу промену.

Решење о измени решења о грађевинскоj дозволи доставља се раниjем и новом инвеститору и грађевинскоj инспекциjи.

На ово решење може се изjавити жалба у року од осам дана од дана достављања.

Одредба овог члана коjа се односи на измену решења о локациjскоj и грађевинскоj дозволи услед промене инвеститора сходно се примењуjе и на измену одобрења за изградњу и главног проjекта потврђеног у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), као и на измену решења о грађевинскоj дозволи издатоj по одредбама раниjе важећих закона коjима jе уређивана изградња обjеката, када jе у складу са тим решењем започета изградња обjекта.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 динара. и за решење 550,00 динара. Жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230.

Накнаду за услуге општинске управе: 1.000,00 динара. Жиро рачун 840-742251843-73, модел 97, позив на броj 87-230.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjа „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;

– за измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjа „В“ и „Г“ 5.000,00 динара

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА