ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОJ ДОЗВОЛИ УСЛЕД ПРОМЕНА У ТОКУ ГРАЂЕЊА

По издавању решења о грађевинскоj дозволи инвеститор, у складу са новонасталим финансиjским и другим околностима, изменама у доступности комуналне и друге инфраструктуре, ради усаглашавања са проjектом за извођење и из других разлога, може поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, односно извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, главни проjекат, односно проjекат за грађевинску дозволу, инвеститор jе дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.

Изменом сматра се свако одступање од положаjа, димензиjа, намене и облика обjекта, као и других параметара и услова утврђених у грађевинскоj дозволи, односно изводу из проjекта.

Уз захтев прилаже се нови проjекат за грађевинску дозволу, односно сепарат проjекта за грађевинску дозволу коjи се мења.

Ако измене нису у сагласности са издатим локациjским условима, надлежни орган ће у обjедињеноj процедури од имаоца jавних овлашћења прибавити измењене услове и у складу са њима донети решење по захтеву инвеститора.

Ако орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да су настале измене у складу са важећим планским документом и локациjским условима, донеће решење о измени грађевинске дозволе у року од пет радних дана од дана приjема уредне документациjе.

Одредба овог члана коjа се односи на измену решења о грађевинскоj дозволи услед промена у току грађења сходно ће се примењивати и на измену одобрења за изградњу и главног проjекта потврђеног у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), као и на измену решења о грађевинскоj дозволи издатоj по одредбама раниjе важећих закона коjима jе уређивана изградња обjеката, када jе у складу са тим решењем започета изградња обjекта.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин. и за решенjе 550,00 дин.. Жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230.

Накнаду за услуге општинске управе: 1.000,00 динара. Жиро рачун 840-742251843-73, модел 97, позив на броj 87-230.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjа „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;

– за измену грађевинске дозволе за класе обjеката из категориjа „В“ и „Г“ 5.000,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

СПИСАК ОДБАЧЕНИХ ЗАХТЕВА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА