ПРИЈАВА РАДОВА

Инвеститор подноси приjаву радова органу коjи jе издао грађевинску дозволу наjкасниjе осам дана пре почетка извођења радова.

Уз приjаву подноси се доказ о уплати административне таксе за подношење приjаве и накнаде за Централну евиденциjу, као и:

1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако jе решењем о грађевинскоj дозволи предвиђено jеднократно плаћање те обавезе, односно доказ о уплати прве рате ако jе решењем о грађевинскоj дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате, у ком случаjу се доставља и средство обезбеђења за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта у складу са законом, ако се гради обjекат чиjа укупна бруто развиjена грађевинска површина прелази 200 м2, односно обjекат са више од две стамбене jединице;

1(а) типски уговор за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергиjе, коjи jе оператор дистрибутивног система електричне енергиjе доставио инвеститору уз услове за проjектовање и прикључење, у поступку издавања локациjских услова, у складу са коjима jе издата грађевинска дозвола по коjоj се врши приjава радова, а коjи jе потписан квалификованим електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника;

2) сагласност на студиjу о процени утицаjа на животну средину, ако jе обавеза њене израде утврђена прописом коjим се уређуjе процена утицаjа на животну средину, односно одлука да ниjе потребна израда студиjе за обjекте за коjе се у складу са тим прописом може захтевати израда те студиjе;

3) акт министарства надлежног за послове финансиjа о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о планирању и изградњи, ако jе решење о грађевинскоj дозволи за линиjске инфраструктурне обjекте издато на основу коначног решења о експроприjациjи.

За линиjске инфраструктурне обjекте, када jе решење о грађевинскоj дозволи издато на основу коначног решења о експроприjациjи, доставља се и акт министарства надлежног за послове финансиjа о увођењу у посед непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са овим законом.

У приjави радова инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.

Надлежни орган о поднетоj приjави обавештава грађевинску инспекциjу.

Ако jе за приjављену врсту радова законом коjи уређуjе безбедност и здравље на раду прописана обавеза подношења елабората о уређењу градилишта, уз приjаву радова може бити поднет таj елаборат и извештаj о почетку радова, у ком случаjу надлежни орган у име и за рачун послодавца надлежноj инспекциjи рада без одлагања прослеђуjе таj елаборат и извештаj.

Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења приjаве.

Грађењу се може приступити на основу правноснажног решења о грађевинскоj дозволи и приjави радова. Инвеститор може приступити грађењу и на основу коначног решења о грађевинскоj дозволи и приjави радова, на сопствени ризик и одговорност. Ако jе странка покренула управни спор, а инвеститор из тог разлога не започне са грађењем обjекта до правноснажности решења, инвеститор има право на накнаду штете и на изгубљену добит у складу са законом, ако се утврди да jе тужба неоснована.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 динара на жиро рачун броj 840-742221843-57 са моделом 97 и позивом на броj одобрења 87-230, и за потврду:

940,00 дин. – за обjекат категориjе А
4.690,00 дин. – за обjекат категориjе Б
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе В
5.630,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА