ПРИJАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

Извођач радова подноси органу коjи jе издао грађевинску дозволу изjаву о завршетку израде темеља и о завршетку обjекта у конструктивном смислу.

Извођач уз изjаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених темеља, у складу са прописима коjима jе уређено извођење геодетских радова.

Надлежни орган, у року од три дана од дана приjема изjаве, обавештава о завршетку израде темеља надлежну грађевинску инспекциjу коjа има обавезу да у року од три радна дана изврши инспекциjски надзор и о томе обавести надлежни орган.

Ако надлежни орган по извршеноj контроли утврди да постоjи одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу на грађевинску дозволу, одмах ће обавестити грађевинског инспектора о овоj чињеници, са налогом да се започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са главним проjектом.

Републичка административна такса: за захтев 320,00 дин на жиро рачун броj 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 87-230 и за потврду:

1.410,00 дин. – за обjекат категориjе А
2.810,00 дин. – за обjекат категориjе Б
3.750,00 дин. – за обjекат категориjе В
3.750,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА