ПРИJАВА ЗАВРШЕТКА ОБJЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

Извођач радова подноси надлежном органу изjаву о завршетку израде обjекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње.

Надлежни орган, у року од три дана од дана приjема изjаве из става 1. овог члана, обавештава надлежну грађевинску инспекциjу о приjему те изjаве.

Надлежна грађевинска инспекциjа jе обавезна да у року од три радна дана по приjему обавештења из става 2. овог члана изврши инспекциjски надзор изграђеног обjекта у складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.

Републичка административна такса: за захтев 310,00 динара, жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 87-230. и за решење:
1.370,00 дин. – за обjекат категориjе А
2.730,00 дин. – за обjекат категориjе Б
3.640,00 дин. – за обjекат категориjе В
3.640,00 дин. – за обjекат категориjе Г.

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА