ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБJЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

 Поступак за прикључење обjекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева надлежном органу.

Уз захтев прилаже се сепарат из проjекта изведеног обjекта, односно из проjекта за извођење ако у току грађења ниjе одступљено од проjекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, коjим се приказуjе предметни прикључак и синхрон план свих прикључака, као и доказ о уплати накнаде за Централну евиденциjу.

Уз захтев прилаже се и доказ о уплати накнаде за прикључење обjекта на одговараjућу инфраструктуру, ако jе та накнада плаћена у износу наведеном у локациjским условима, осим ако инвеститор жели да ту накнаду плати тек након приjема коначног обрачуна, у складу са сепаратом из проjекта изведеног обjекта, што се наводи у захтеву.

Уз захтев за прикључење обjекта на дистрибутивни систем електричне енергиjе, поред наведеног, прилаже се и:

  1. употребна дозвола или изjава овлашћеног извођача радова да уређаjи и инсталациjе испуњаваjу техничке и друге прописане услове, са његовим извештаjем о исправности те инсталациjе, сачињеним, у складу са актом коjим се уређуjу технички услови за електричне инсталациjе ниског напона, односно употребна дозвола за обjекат коjи се прикључуjе на напонски ниво изнад 1 кВ;
  2. информациjа о броjу и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, месту примопредаjе, периоду снабдевања, краjњем купцу, а ако у обjекту има више места примопредаjе, доставља се информациjа за свако место примопредаjе;
  3. информациjа о броjу и датуму закључења уговора коjим jе уређена балансна одговорност, као и о броjу и датуму закључења уговора о приступу систему, ако уговор из тачке 2) овог става ниjе уговор о потпуном снабдевању.

Ако jе за прикључење обjекта на напонски ниво изнад 1 кВ потребно прикључење трансформаторске станице и/или подземног или надземног вода, достављаjу се и други докази наведени у условима за проjектовање и прикључење, коjи су прибављени у процедури издавања локациjских услова.

Надлежни орган упућуjе захтев имаоцу jавних овлашћења да изврши прикључење у складу са поднетим захтевом у року од три радна дана од дана приjема тог захтева.

Ако jе обjекат изведен у складу са грађевинском дозволом и проjектом за извођење, ималац jавних овлашћења jе дужан да изврши прикључење обjекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана приjема захтева надлежног органа.

Ако jе локациjским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог обjекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.

Републичка административна такса: 320,00 динара, жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 87-230

Висина накнада за ЦЕОП:

Висина накнада прописана jе Одлуком о накнадама за послове регистрациjе и друге услове коjе пружа Агенциjа за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)

За подношење захтева и обjављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденциjе обjедињених процедура, накнада износи:

– за приjаву радова, приjаву завршетка израде темеља, приjаву завршетка обjекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске коjима се покреће поступак у оквиру обjедињене процедуре 500,00 динара.

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обjедињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и путем Система поднети захтев.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА