ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА ЈАША ТОМИЋ И БУСЕЊЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВОИЗГРАЂЕНУ ЗОНУ СТАНОВАЊА

Текстуални део плана: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАША ТОМИЋ И БУСЕЊЕ
СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НОВОИЗГРАЂЕНУ ЗОНУ СТАНОВАЊА – ПРЕДЛОГ ПЛАНА –
761 KБ  
Графички прилог плана: План намене површина – модел 786 KБ  
Простор са елементима детаљне регулације – модел 540 KБ