ПОСЛОВИ БУЏЕТА И ТРЕЗОРА

-Општине Сечањ

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши пријем и евиденцију, реализованих захтева корисника буџета, контролише исправност и ваљаност примљених захтева са одговрајућом књиговодственом документацијом,
 • врши припрему плаћање обавеза по захтевима, по уговорима, водећи рачуна о утврђеним апропријацијама, као и о приливу буџета,
 • прати извршење одобрених апропријација, стара се о благовременој ликвидатуру преузетих обавеза,
 • доставља решења о одобреном плаћању рачуноводству чиме успоставља координацију рада са рачуноводством,
 • води попис акта за решења и за за решења о одобреном плаћању корисницима буџетских средстава,
 • одговоран је за регистар примљених захтева и примљене документације,
 • врши усаглашавање тромесечних извештаја са извршеним плаћањем,
 • обавља и води књиговодство буџетског Фонда противпожарне заштите општине Сечањ (као и завршни рачун истог),
 • врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ БУЏЕТА И ТРЕЗОРА

Саветник: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • прати и примењује прописе у области рачуноводства и Закона о буџетском систему, сачињава преглед текућих прихода и расхода буџета, проверава захтеве за плаћење корисника буџета, након провере књиговодствене исправе и расположивог права за одређену врсту расхода,
 • стара се у преузимању и одлагању извода и документације рачуна буџета и трезора, учествује и узради буџета и завршног рачуна у складу са буџетским календаром, води евиденцију о променама текуће буџетске резерве на основу решења и закључака општинског већа општине Сечањ,
 • одговоран је за уредну и комплетну документацију на основу које су извршена плаћања за рачун буџета,
 • врши проверу свих књиговодствених исправа које се упућују на ликвидатуру,
 • обрађује потребне статистичке извештаје,
 • води књиговодство прихода и расхода, дневник и главну књигу за сва примања и издатке и евиденцију за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава, врши плаћања са рачуна буџета,
 • ради извештаје о пласирању новчаних средстава, извештаје о задужење буџета локалне власти, раде месечне кварталне, полугодишње и годишње извештаје о извршење буџета локалне власти,
 • обавља и друге послове коме му повери рукоководилац Одељења и наченик Општинске управе.

ПОСЛОВИ КЊИГОВОДСТВА, ЛИКВИДАТУРЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Саветник: _________________, _________________
Контакт: ____________________

Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља финансијско-књиговодствене послове Општинске управе, контира и књижи докуметацију Општинске управе,
 • саставља периодичне обрачуне и завршни рачун, саставља извештаје о финансијско-материјалном пословању овог органа,
 • саставља статистичке извештаје из делокруга управе,
 • води дневник и помоћне књиге добављача, купаца и основних средстава,
 • саставља извештаје о финансијском материјалном пословању општиског органа управе,
 • обавља рачунску и законску контролу целокупне финансијске документације општинске управе,
 • води књигу улазних и излазних фактура, врши припрему налога за пренос средстава добављачима,
 • врши надзор над радом извршилаца на пословима руковања рачунаром у одељењима Општинске управе, као и на њиховој обуци при руковању истих,
 • обавља послове за потребе трезора и буџетског рачуноводства и извештавања које обухвата финансијско извештавање, израда завршног рачуна,
 • врши послове администратора у Одсеку ЛПА,
 • ради на обрачуну плата запослених у Општинској управи по важећим прописима,
 • пројектовање, инсталација, одржавање постојећих и увожење нових система,
 • обука радника у области комуникације, одржавање и управљање мрежама,
 • врши дизајнирање базе података,
 • прикупљање потребних података за приказ на интернету, праћење електронске поште-праћење трендова на пољу рачунарске технике,
 • штити ауторска права системског и другог софтвера,
 • организација целокупног тока аутоматске обраде података,
 • води програмску и организациону документацију,
 • даје упуства за шифровање улазних подтака,
 • врши тестирање изграђених програма,
 • изграђује одговрајуће програме,
 • води анализу информационих система,
 • обавља и друге послове у складу са Законом о рачуноводству, а по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ И ОБРАЧУНА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • у складу са важећим прописима врши обрачун плате запослених у Општинској управи, обрачун боловања, боловања преко 30 дана, обрачун породиљског одсуства, обрачунава остале врсте исплата, уговоре о делу за привремене и повремене послове,
 • издаје потврде о висини личног доходка запослених радника, врши обрачун по административним и судским забранама,
 • стара се о правилној примени прописа из области благајничког пословања, о тачном, благовремном и уредном вођењу благајничког пословања тј. благајничког дневника,
 • врши исплату накнаде одборницима Скупштине општине, члановима комисија и радних тела Скупштине општине у складу са важећим Одлукама СО и друге исплате у вези са радом Општинске управе,
 • прати и примењује прописе из области рачуноводства и финансија у складу са Законом о буџетском систему,
 • контролише исправност документације за готовинске исплате, књижи свакодневно благајничку документацију, води књигу примљених и издатих чекова,
 • попуњава статистичке обрасце у области радних односа (М4) као и израду извештаја за потребе Министарства финансија (ПЛ образац).
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ АНАЛИЗЕ И ПЛАНИРАЊА БУЏЕТА

Сарадник: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • прати и примењује важеће прописе и примењује исте,
 • ради на припреми буџета, допунског буџета и одлуке о привременом финансирању,
 • припрема потребне извештаје за израду горе наведених одлука,
 • учествује на утврђивању апропријација са могућношћу обезбеђења прихода за потребни ниво расхода, припрема параметре за нацрт финансијског извршења плана буџета, саставља одговарајуће анализе и извештаје,
 • учествује у изради завршног рачуна буџета,
 • води евиденцију самодоприноса из зарада: месни самодопринос и врши пренос средстава налогом за пренос,
 • води евиденцију средстава која се преносе МЗ за редовну делатност као и евиденцију средстава самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности,
 • одговара за тачно и ажурно вођење самодоприноса као и њихових извештаја,
 • саставља извештаје као и дописе оствареног самодоприноса,
 • обавља и друге пословње по налогу руководиоца Одељења и наченика Општинске управе.

ПОСЛОВИ ИНТЕРНОГ КОНТРОЛОРА И ЈАВНИХ НАБАВКИ

Саветник: ________________, __________________
Контакт: 
069/ 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

 • врши контролу примене Закона у области материјално -финансијског пословања и наменског и законитог трошења средстава буџета од стране буџетских корисника, врши контролу свих транскација, које се тичу буџетских примања и издатака, управљања средствима и управљања дугом локалне власти,
 • врши контролу над директним и индиректним корисницима буџета, јавним предузећима основаним од стране локалне власти правним лицима над који локална власт има директну или индиректну контролу као и над средствима месних заједницама,
 • врши контролу поднетих захтева и даје сагласност или их враћа на корекцију уколико нису усклађени са важећим прописима и планираним износима,
 • има приступ свим подацима, документима, извештајима и информацијама потребним за обављање функција код корисника буџетских средстава,
 • води аналитичку евиденцију основних средстава, врши отпис вредности основних средстава, врши ревалоризацију према законској регулативи,
 • одговоран је за спроведени попис и благовремено спровођење књиговодствених промена као и за пратећу документацију
 • учествује у изради буџета и завршног рачуна у складу са буџетским календаром,
 • учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама,
 • обавља послове спровођења јавних набавки
 • припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки
 • предлаже критеријуме за избор најповољније понуде,
 • прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке,
 • врши објављивање аката на Порталу јавних набавки
 • комплетира финансијску документацију и доставља их ликвидатури,
 • прати извршење јавних набавкиу складу са закљученим уговорима,
 • води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације,
 • обавља и друге послове по налогу председника, начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.