Пројекат : Заједничка подршка на животном путу у прекограничној области – CaSTLE RORS 439

 

Програм : Interreg IPA  програм прекограничне сарадње Румунија – Србија

Програмски приоритет: Приоритет 1: Промоција запошљавања и основне услуге инклузивног раста

Специфични циљ: 1-2 Здравствена и социјална инфраструктура

Трајање пројекта:  12 месеци  (27.04.2021 – 26.04.2022)

Укупна вредност буџета: 338. 426,34  ЕUR

Пројектни парнери:

 • Водећи партнер – Општина Житиште
 • Пројектни партнер 2- Општина Сакалаз
 • Пројектни партнер 3 – Општина Сечањ

Пројектом су обухваћене општина Житиште са 12 насељених места и општина Сечањ са 10 насељених места са српске стране, док  је  са  румунске стране  то  општина Сакалаз,  које  су  као  један  од  највећих  изазова  старих особа  идентификовале  не постојање локалних сервиса помоћи у кући.

Општи циљ: Унапређење развоја и повећања доступности мреже социјалне заштите у локалним заједницама пограничног подручја у циљу спречавања изолације старијих и инвалидних лица и одлагања њихове зависности од институционалне неге.

Специфични циљеви пројекта:

 • Успостављање одрживе услуге помоћи у кући за најугроженија стара и инвалидна лица у три локалне заједнице пограничног подручја
 • Превенција социјалне изолације и развијање капацитета старих и инвалидних и њихово укључивање у друштвени живот заједнице
 • Повећање броја запослених у домену социјалне заштите и помоћи у кући оспособљавањем герентодомаћица у пограничној области.

Пројектни резултати су:

 • Акредитовани тренинзи за Геренто домаћице – 3
 • Урађен Алгоритам за континурану подршку старим и инвалидним лицима – 1
 • Формирана удружења Геренто домаћица – 2
 • Лиценциране Геренто домаћице  – 27
 • Уређени и опремљени  Дневни  клубови  –  22
 • Ангажована незапослена лица – 15
 • Потписани протоколи о сарадњи – 2
 • Одржани округли столови  – 2
 • Пројектне конференције – 4
 • Организовани прекогранични догађаји  (сусрети) – Геренто домаћице и корисници услуга – 2
 • Возила за превоз старих и инвалидних лица – 3

Све активности које су наведене у пројекту заједно са оствареним резултатима су постављене у циљу задовољавања потреба циљних група. Пројекат обухвата следеће циљне групе:   

 • Локалне самоуправе обухваћене пројектом, релевантних институција, НВО удружења, асоцијације
 • Стара и инвалидна лица
 • Незапослена лица
 • Становници у прекограничној области

Све циљне групе ће имати користи од резултата постигнутих у овом пројекту. Подршка модерних спољних институција која се заснива на директним услугама подршке, социјалној и здравственој заштити у виду помоћи у кући  и организацији друштвеног живота (клубови за старије особе) у руралним заједницама је нови пример добре праксе.