ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

-Општине Сечањ 

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ ПОДАЦИ Име и презиме: 
Радно место: 
Телефон: ________________________
Е-маил: info@secanj.ls.gov.rs

ИНФОРМАТОР О РАДУ:

Информатор о раду органа општине Сечањ је израђен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС“, бр. 68/2010) .

Информатор о раду органа општине Сечањ садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права грађана и заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.

Сврха објављивања Информатора о раду органа општине Сечањ је информисање јавности о документима, подацима и информацијама које поседује или којима располаже општина Сечањ у оквиру делокруга свога рада, као и о услугама које пружа заинтересованим лицима.

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, којима располажу органи Општине Сечањ (Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа) је 

ПОСТУПАК:

Захтев може свако лице поднети писмено:

  • слањем на адресу ОПШТИНА СЕЧАЊ, Овлашћеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 23240 СЕЧАЊ, Вожда Карађорђа 57, 
  • на факс: 
  • на е-маил: .rs или
  • усмено, који се саопштава у записник у канцеларији_________ Општинске управе Сечањ.

ПРАВНИ ОСНОВ:

Закон о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); Закон о тајности података („Службени гласник РС“ бр. 104/09) и Закон о заштити података о личности (Сл.гласник 97/08,104/09-др.закон 68/12,- одлука УС и 107/2012).

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ:

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

НАКНАДА:

-увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
-издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије,
-код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су:

-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.

ЖАЛБА:

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Булевар краља Александра 15
11000 БЕОГРАД

Линк: http://www.poverenik.rs/index.php

ТРОШКОВНИК:

Трошковником сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прописан Уредбом o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкуmeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Сл. Гласник РС“, бр. 8/2006)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Шематски приказ поступка за приступ информацијама
Захтев за приступ информацији од јавног значаја  
Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији
Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)
Тужба против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба
Притужба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности