СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

У ПРИПРЕМИ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: _________________
Радно место:  ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Телефон: ___________________
Е-маил: 

ОПИС ПОСЛА:

  • утврђује права на накнаде зарада за време породиљског и продуженог породиљског одсуства запосленог родитеља и одсуства са рада усвојиоца ради неге детета, матерински додатак у општини, додатак за децу и накнаде трошкова боравка деце,
  • води управни поступак из те области као и послове ученичког и студентског стандарда, води управни поступак и доноси решења о утврђивању права на личну о породичну инвалиднину, инвалидског додатка, ортопедског додатка, додатка за туђу негу и помоћ, накнада потребних помоћи о посмртне помоћи;
  • решава о праву на борачки додатак, правима сталних месечних новчаних примања носиоца „Партизанске споменице“;
  • води управни поступак и увтрђује право на заштиту цивилних инвалида рата;
  • врши послове Комисије за питања бораца и војних инвалида општине Сечањ и доноси решења;
  • врши књижење обуставе и исплате по судским и административним забранама које се односе на личња примања инвалида;
  • попуњава здравствене књижице свих корисника, врши промену пријаве и одјаве корисника здравствене заштите, корисника НОР-а и цивилних инвалида рата;
  • прати стање и кретање новчаних примања и организује послове исплата и евиденција;
  • прати стање и кретање по горе наведеним питањима и израђује одговарајуће извештаје, анализе и информације;
  • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (МАЈКА) ПРИЛАЖЕ:

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ЗА СВУ СВОЈУ ДЕЦУ (Издат у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, број: 20/09),

2. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕБЕ (оригинал који не може бити старији од 6 месеци),

3. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ,

4. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ,

5. ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА ДЕЦУ О КОЈОЈ НЕПОСРЕДНО БРИНЕ,

6. УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА ДА:

-НЕПОСРЕДНО БРИНЕ О ДЕТЕТУ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛА ЗАХТЕВ, -ДЕЦА ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА НИСУ СМЕШТЕНА У УСТАНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ ДАТА НА УСВОЈЕЊЕ,

-НИЈЕ ЛИШЕНА РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА У ОДНОСУ НА ДЕЦУ ПРЕТХОДНОГ РЕДА РОЂЕЊА,

7. ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (са обе стране).


УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:

1. ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ,

2. УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

3. ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, А ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА,

4. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ,

5. ПОТВРДУ О ПРИХОДИМА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ОСТАВРУЈЕ ПРИХОДЕ,

6. ПОТВРДУ О КАТАСТАРСКИМ ПРИХОДИМА У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА,

7. ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И СТАНОВАЊА,

8. ПОТВРДУ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основна и средња школа)

9. ДОКАЗЕ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА, КАО ШТО СУ (извод из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана)

10. *ПОТВРДУ НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ О РАЗЛОЗИМА ЗА НЕРЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ,

11. *АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ ЗА ДЕТЕ ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ,

12. *АКТ О ПРОДУЖЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА,

13. *ДОКАЗЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)

14. *ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење и радна књижица)

15. *ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства),

16. *ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА (обе стране)

ПРИЛОЗИ ОЗНАЧЕНИ ЗВЕЗДИЦОМ ДОСТАВЉАЈУ СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ СТАТУСА


ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

Образац захтев породиљско
Образац захтев нега детета
Образац захтев посебна нега детета