ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТНИКА 

Име и презиме: Наташа Вукојепроф. Раз. наставе
Радно место: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Контакт:
069/80 23 405
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: prosvetnainspekcijasecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР:

 • контролише поступање школа и предшколских установа у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 • врши преглед предшколских установа и школа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности и проширење делатности,
 • предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника,
  васпитача, односно стручног сарадника и директора,
 • контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону,
 • забрањује решењем спровођење радњи у предшколским установама и школама, које су супротне закону,
 • контролише преглед прописане евиденције коју воде предшколске установе и школе и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа,
 • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,
 • налаже решењем отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,
 • наређује решењем извршавање прописане мере која није извршена,
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка,
 • обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015); Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018); Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/2018); Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/17, 27/18 – други закон и 27/18 – други закон, у даљем тексту: Закон); прописа донетих на основу овог Закона; Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17); Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17); Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 88/17); Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13); Закон о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17); Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15); Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10).

ЗАХТЕВ ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛ-001-01-01 
ОСНОВНА ШКОЛА КЛ-002-01-01 
СРЕДЊА ШКОЛА КЛ-003-01-01
СТРАТЕШКИ ПЛАНСТРАТЕШКИ ПЛАН ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2020.-2022. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2020./2021. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ
ОБРАЗАЦ – ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2018./2019. ГОДИНУ
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2017./2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2016. ГОДИНУ