ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Руководилац Одељења за друштвене делатности – ________________, ___________________
Контакт: _________________
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил: 

Руководилац Одељења за друштвене делатности врши послове:

 • руководи радом и организује рад Одељења,
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и председника општине,
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених радника,
 • стара се о правилном коришћењу средства за рад, опремљености средствима за рад Одељења,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности,
 • учествује у планирању средстава у буџету у делу који се односи на друштвене делатности,
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења, прати и примењује прописе из делокруга рада Одељења,
 • прати стање у области предшколског, основног и средњег образовања, прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима,
 • прати стање у области примарне здравствене заштите, прикупља и анализира добијене податке и у виду извештаја или информација доставља надлежним органима,
 • прати стање у области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, спорта и омладине, информисања,
 • проучава стање у области социјалне заштите,
 • врши надзор над законитошћу рада у области друштвених делатности чији је оснивач општина,
 • организује вршење послова борачко и инвалидске заштите као и послова друштвен управе у надлежним областима које Република повери општини,
 • поптисује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење,
 • остварује сарадњу у контакте са Министарствима и Покрајинским секретаријатима који су поверили одређене послове из области друштвених делатности општини у надлежност,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника,
 • обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Саветник: __________________,________________
Контакт: 
_______________________
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:

ОПИС ПОСЛА:

 • утврђује права на накнаде зарада за време породиљског и продуженог породиљског одсуства запосленог родитеља и одсуства са рада усвојиоца ради неге детета, матерински додатак у општини, додатак за децу и накнаде трошкова боравка деце,
 • води управни поступак из те области као и послове ученичког и студентског стандарда, води управни поступак и доноси решења о утврђивању права на личну о породичну инвалиднину, инвалидског додатка, ортопедског додатка, додатка за туђу негу и помоћ, накнада потребних помоћи о посмртне помоћи;
 • решава о праву на борачки додатак, правима сталних месечних новчаних примања носиоца „Партизанске споменице“;
 • води управни поступак и увтрђује право на заштиту цивилних инвалида рата;
 • врши послове Комисије за питања бораца и војних инвалида општине Сечањ и доноси решења;
 • врши књижење обуставе и исплате по судским и административним забранама које се односе на личња примања инвалида;
 • попуњава здравствене књижице свих корисника, врши промену пријаве и одјаве корисника здравствене заштите, корисника НОР-а и цивилних инвалида рата;
 • прати стање и кретање новчаних примања и организује послове исплата и евиденција;
 • прати стање и кретање по горе наведеним питањима и израђује одговарајуће извештаје, анализе и информације;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Виши референт: __________________,________________
Контакт: 
_______________________
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:

ОПИС ПОСЛА:

 • врши исплате корисницима права из области друштвене бриге о деци,
 • води благајнички дневник, попуњава налоге за уплате и исплате;
 • обавља све послове у вези са исплатама и евиденцијама личних и породичних инвалида, саставља извештаје;
 • организује, координира и надзире рад спортских организација у општини;
 • организује и координира спортска такмичења у основним школама,
 • прати и организује рекративни спорт у општини и учествује у организацији летњих спортских игара;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ ПОВЕРЕНИКА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Виши референт: __________________,________________
Контакт: 
_______________________
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове које му повери Комесаријат за избеглице,
 • утврђује статус избеглица на основу података о којима води евиденцију у складу са Законом,
 • припрема решења о признавању статуса избеглица и у сарадњи са надлежним органима омогућује им обезбеђење смештаја, исхране, одеће, обуће као и остваривање права у остваривању здравствене, социјалне, дечије заштите, права на школовање и запослење и друга права прописана Законом о избеглицама,
 • прикупља документацију неопходну за добијање избегличких легитимација,
 • у сарадњи са организацијом Црвеног крста, Центром за социјални рад и другим специјализованим организацијама и установама обезбеђује по потреби смештај избеглица у здравственој установи, домове за децу и стара лица и друге специјализоване установе, ради остваривања одређених облика здравствене заштите,
 • у свом раду сарађује са Комесаријатом за избеглице, организацијом Црвеног крста и органима и организацијама на нивоу општине у циљу координације активности на решавању проблема избеглица, о чему извештава надлежне органе,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник.