ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) члана 40. став 1. тачка 1. и члана 53. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Скупштина општине Сечањ, нa седници одржаној дана 24.12.2019. године, донела је ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ.

Пословник о раду Скупштине општине Сечањ