ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИХ, РАСЕЉЕНИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 3. и члана 17. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону (“Службени лист АПВ“, број 19/06 и 66/20), Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих, расељених и прогнаних лица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији АП Војводине.

Члан 1.

Јавни позив се расписује за лица која у складу са законом имају или су имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица на територији Републике Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

                Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 500.000,00 ,а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 150.000,00 по породичном домаћинству Корисника.

                Помоћ се додељује за постављање нове и замену постојеће спољне столарије са пратећом опремом што укључује ролетне, комарнике, клупицу спољну и унутрашњу као и за завршетак започете градње и адаптације простора, а којом би се непокретност довела у стање основних животних услова за употребу и становање.

                Јавни позив се расписује за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у општинама на територији АП Војводине.

Члан 2.

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.  Решење о статусу (Решење о добијању или укидању статуса избеглог или прогнаног лица) или доказ о поднетом захтеву за престанак статуса избеглог или прогнаног лица;

2.  да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији општине из члана 1.

3.  да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинтсва који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастар непокретности и то као:

                -непокретност која је преузета из земљишних књига или

                -непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу за коју је издата    употребна дозвола или

-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта

4.  потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење.

5.  да предмет непокретности не испуњава основне услове становања,а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

6.  да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменули непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

7.  да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3.овог члана;

8.  да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9.  да подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства нису били корисници помоћи у виду пакета грађевинског материјала већим од 200.000 динара у оквиру пројекта интеграције на територији Републике Србије.

10. Право конкурисања имају и лица која су била на предлог листи за стамбено збрињавање у виду куповине куће са окућницом.

Члан 3.

Ред првенства за доспеће на предлог листу за обилазак Корисника утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према Правилнику о избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглих, расељених и прогнаних лица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији АП Војводине

                                                                                                        Члан 4.

                Уз пријаву на јавни позив, Подносилац пријаве доставља  следеће доказе:

 1. Оригинал попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације/Решење о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопија личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом)
 5. Оригинал изјаву оверену код нотара (јавног бележника)  да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменули непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног пројекта у процесу интеграција у Републици Србији ли програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије.

 • Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичном домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава  оверена код нотара да је незапослен и да нема примања;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу објављивања који претходни месецу подношења Пријаве на Јавни позив-за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односо потврда надлежне службе или у службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварују приходе од пензије – изјава оверене код нотара да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити у земљи порекла.
 • За чланове породичног домаћинства који се школују доставити доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказ наведене у тачки 6 овог става (докази о приходима)
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју
 • Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 • Доказ о смањењу или губитку радне способоноси или телесно оштећење – Решење надлежне комисије и смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за чланове породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социјално-медицинског значаја;

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

 1. За једнородитељску породицу прилаже се:
 2. потврда о смрти брачног друга;
 3. решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 4. извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 5. пресуда о разводу брака или доказ о поверењу малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу браку није одлучено о поверењу детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од нотара да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства из издржавање, да други родидитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 6. Потврду надлежног  органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 7. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност
 8. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).
 9. Слике стамбеног објекта за који се подноси пријава за грађевински материјал ( спољашни и унутрашњи делови целокупног стамбеног објекта)

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији осим изјаве и обрасца пријаве, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинал документа на увид.

        Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношење и законите одлуке. 

                Приликом одлучивања о избору Корисника који ће доспети на прелиминарну ранг листу за доделу помоћи одлучиваће се на основу извештаја са терена                   

Пријава на овај Јавни позив подноси се на обрасцу Пријаве, који се може преузети у просторијама Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, на интернет адреси www.firpisr.rs . На исти начин може се преузети и образац Изјаве.

                За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или на телефон 021/475 42 95, или путем и-мејла на адресу office@firpisr.rs    

                Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком “ Јавни позив-грађевински материјал.

                Рок за подношење пријава са потребном документацијом је од 14.03.2024 до 15.04.2024 године.

Документа за преузимaњe
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА
ИЗЈАВА