ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

-Општине Сечањ

Шеф одсека за инскцијске послове и комунални инспектор – Милица Вукоје, дипл. менаџер

Контакт: 069/ 80 23 432
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com

Шеф одсека за инскцијске послове и комунални инспектор врши послове:

 • руководи радом службе,
 • врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим актима Скупштине општине,
 •  доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
 •  врши и друге послове који су му поверени Општинском oдлуком,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Саветник: Наташа Вукоје, проф. Раз. наставе
Контакт: 
069/80 23 405
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:
prosvetnainspekcija@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • контролише поступање школа и предшколских установа у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 • врши преглед предшколских установа и школа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности и проширење делатности,
 •   предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача, односно стручног сарадника и директора,
 • контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону,
 • забрањује решењем спровођење радњи у предшколским установама и школама, које су супротне закону,
 • контролише преглед прописане евиденције коју воде предшколске установе и школе и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа,
 • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,
 • налаже решењем отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,
 • наређује решењем извршавање прописане мере која није извршена,
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка,
 • обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Саветник: Драгана Бугарин,
Контакт:

Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:
gradjevinskainspekcijasecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина,
 • врши надзор да ли предузеће, друго правно лице, предузетник који гради објекат, лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката испуњавају прописане услове,
 • контролише да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу,
 • проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на  прописан начин,
 • подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни преступ и кривичне пријаве против физичких и правних лица која изградњу објекта не врше у складу са позитивним законским прописима,
 • контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин, – врши надзор да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту,
 • контролише да ли извршени радови, материјал, опрема и инсталација који се уграђују одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
 • проверава да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних  објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
 • контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине,
 • проверава да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин,
 • проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана осматрања и одржавање објекта,
 • проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
 • проверава да ли је употребна дозвола издата на прописан начин,
 • обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

 ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Саветник: Тања Папић, дипл.
Контакт:

Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:
inspekcijazastitazssecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • стара се над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе,
 • стара се над применом мера заштите од буке у граду, односно општини, у стамбеним, занатским и комуналним објектима,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и обављања делатности радњи и предузећа,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођења мера утврђених у Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на Студију затеченог стања,
 • доноси решења и закључке,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве,
 • учествује у припреми информација за државне органе и медије,
 • поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама,
 • припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду,
 • прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору,
 • врши и друге послове који су му поверени општинском Одлуком,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.