ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. Слободан Репац, Крајишник.
 2. Дени Бесу, дипл. економиста, задужен за делатности, Сутјеска.
 3. Ђорђе Вукоје, Сечањ.

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Према члану 42 Закона о локалној самоуправи извршни органи општине су председник општине и општинско веће. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7 чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 • прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 • подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 • предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 • одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 • доноси интерни акт о јавним набавкама и План јавних набавки у складу са одлуком о буџету и финансијским планом;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 • образује жалбену комисију;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 •  информише јавност о свом раду; 
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши и друге послове, у складу са законом.