ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Руководилац Одељења за Привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Дејана Милошевић, дипл. економиста

Телефон: (023) 3150-716
Мобилни: (069) 80 23 414
Адреса : Вожда Карађорђа 57
е-маил: mdejana@beotel.net

Руководилац Одељења за Привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине врши послове:

 • организује и руководи радом Одељења,
 • обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада одељења,
 • стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 • израђује нацрте Одлука, решења и друга акта из надлежности одељења,
 • даје упутства извршиоцима за обављање послова,
 • организује послове на праћењу реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног и економског развоја,
 • успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општини,
 • предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из области локалног економског развоја,
 • прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности одељења,
 • потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси одељење,
 • остварује сарадњу и конгакте са ресорним министарствима и надлежним покрајинским органима управе који су поверили одређене послове из области привреде, локалног економског развоја и инспекцијског надзора општини у надлежност,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника;
 • учествује у изради Годишњег програма уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Саветник: Наташа Вукоје, проф. Раз. наставе
Контакт: 
069/80 23 405
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
prosvetnainspekcija@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • контролише поступање школа и предшколских установа у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 • врши преглед предшколских установа и школа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности и проширење делатности,
 • предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника,
  васпитача, односно стручног сарадника и директора,
 • контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону,
 • забрањује решењем спровођење радњи у предшколским установама и школама, које су супротне закону,
 • контролише преглед прописане евиденције коју воде предшколске установе и школе и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа,
 • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,
 • налаже решењем отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,
 • наређује решењем извршавање прописане мере која није извршена,
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка,
 • обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Саветник: Драгана Бугарин,
Контакт: _____________________

Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
gradjevinskainspekcijasecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина,
 • врши надзор да ли предузеће, друго правно лице, предузетник који гради објекат, лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката испуњавају прописане услове,
 • контролише да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу,
 • проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин,
 • подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни преступ и кривичне пријаве против физичких и правних лица која изградњу објекта не врше у складу са позитивним законским прописима,
 • контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин, – врши надзор да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту,
 • контролише да ли извршени радови, материјал, опрема и инсталација који се уграђују одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
 • проверава да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
 • контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине,
 • проверава да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин,
 • проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана осматрања и одржавање објекта,
 • проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
 • проверава да ли је употребна дозвола издата на прописан начин,
 • обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Саветник: Милица Вукоје, дипл. менаџер
Контакт: 
069/ 80 23 432
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим актима Скупштине општине,
 • доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
 • врши и друге послове који су му поверени Општинском шдлуком,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

 ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Саветник: Тања Папић, дипл.
Контакт: 
_______________________
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
inspekcijazastitazssecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА:

 • стара се над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе,
  стара се над применом мера заштите од буке у граду, односно општини, у стамбеним, занатским и комуналним објектима,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и обављања делатности радњи и предузећа,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођења мера утврђених у Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на Студију затеченог стања,
 • доноси решења и закључке,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве,
 • учествује у припреми информација за државне органе и медије,
 • поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама,
 • припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду,
 • прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору,
 • врши и друге послове који су му поверени општинском Одлуком,
 • израђује потребне информације из области привреде,
 • обавља послове поверника локалне канцеларије Фонда за развој АП Војводине и даје стручно тумачење, упуства о потребној документацији за израду пројеката и прати пројекте до њихове реализације,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ

Самостални саветник: Драгица Шаренац, дипл.инг.пољопривреде
Контакт: 
069/ 80 23 446
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
е-маил: ___________________

ОПИС ПОСЛА:

 • сачињава анализе и предлаже општинским органима заузимање одређеног става или предузимање одређених мера које су усмерене на побољшање стања у тој области,
 • израђује потребне информације из области пољопривреде,
 • обавља административно техничке послове за потребе Комисије за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта, Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредним усевима и општинског штаба за спровођење посебних мера заштите од пожара у пољопривреди за време жетве и вршидебе,
 • обавља послове везане за утврђивање висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта,
 • обавља послове који су према закону о водама у надлежности општине,
 • сарађује са надлежним инспекцијама из области пољопривреде и водопривреде,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сарадник: ________________, __________________
Контакт: 
069/ ________________
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:____________________ 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља управне поступке из области заштите животне средине,
 • израђује регистар загађивача животне средине и предлаже начин решавања проблема загађивања животне средине на територији општине,
 • сарађује са свим субјектима заштите животне средине у решавању питања везаних за заштиту и унапређење животне средине,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Сарадник: ________________, __________________
Контакт: 
069/_________________ 
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: _______________________

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове у вези заштите и унапређења пољопривредног земљишта,
 • обавља координацију пољочуварских послова у смислу даљег поступања са извештајима и записницима пољочуварсје службе,
 • сарађује са надлежним инспекцијама из области по
 • обавља административно-техничке послове за потребе рада Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
 • обавља техничке послове око поступка издавања у закуп државног пољопривредног
 • земљишта, прати наплату закупнине и сарађује са надлежним Министартсвом,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ЛОВА И ЛОВНОГ ТУРИЗМА

Виши референт: ________________, __________________
Контакт: 
069/__________________ 
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: _______________

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља послове везане за прогнозно – извештајну службу и републички хидрометеоролошки завод,
 • прикупља податке о стању и појавама у области пољопривредне производње,
 • прикупља податке о елементарним непогодама у пољопривреди у току године,
 • обавља технички део послова везаних за израду информација у области пољопривреде,
 • ради на унапређењу лова и ловног туризма.
 • Обавља и друге послове које му повери руководилац одељења.