ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

-Општине Сечањ

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА (ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА)Димитрије Ступар, дипл. правник

Контакт: 065/846-13-10
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:

Руководилац одељења врши послове:

 • замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност
 • организује и руководи радом Одељења,
 • одговоран је за законит, правилан и ефикасан рад Одељења, за предузете или непредузете мере и радње за спровођење закона и других прописа,
 • обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења,
 • потписује сва акта које доноси Одељење у управном поступку,
 • стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 • израђује нацрте одлука, решења и друга акта из надлежности Одељења,
 • стара се о правилној, равномерној и пуној упослености радника, правилном коришћењу радног времена и средстава за рад, стручном оспособљавању радника и правилном односу радника према грађанима, државним органима, предузећима, установама и другим организацијама у остваривању њихових права и обавеза,
 • остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним покрајинским органима који су поверили одређене послове општини у надлежност,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника,
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад, а нарочито за предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и председника општине;
 • предузима мере за спровођење Закона и других прописа Општинске управе, а које су из делокруга овог Одељења;
 • обавља најсложеније послове и задатке у Одељењу;  
 • врши надзор над радом месних канцеларија;
 • одговоран је за однос радника Одељења према грађанима у вршењу даљих послова;
 • даје стручна упуства за спровођење општих аката Скупштине општине, председника општине и наченика Општинске управе;
 • усклађује рад и учествује у изради нацрта и предлога општих аката, анализа и извештаја и информација из делокруга Одељења;
 • стара се о припремању потребних материјала за рад Скупштине, помаже секретару Скупштине у вези са радом Скупштине;
 • стара се да се сви акти и радње у вези принудног исељења неовлашћено усељених лица у стамбене зграде и објекте,  ураде у складу са Законом;
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника;
 • уређује и издаје Службени лист општине,
 • израђује решења у правном поступку по захтевима грађана (промена личног имена, исправка у матичним књигама, накнадни упис у матичним књигама),
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Остала радна места у Општинској управи општине Сечањ

Остала радна места у Општинској управи општине Сечањ

Звање: Саветник 

Опис послова:

 • обавља нормативно-правне послове који се односе на припрему и израду: нацрта одлука о изворним јавним приходима буџета општине;
 • нацрта одлуке о буџету Општине, у делу који се односи на приходе и примања и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и расподела средстава за вршење послова општине;
 • нацрта одлука о конверзији потраживања и отпису дуга привредних друштава на основу закључака Владе РС и припрема уговоре о конверзији потраживања;
 • учествује у припреми мишљења о примени одлука које припрема Одељење;
 • припрема извештаје у вези примене одлука;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника Општинске управе.

Звање: Млађи саветник

Опис послова:

 • обавља послове пријема гостију код председника општине, заменика председника, начелника Општинске управе, председника Скупштине општине и помоћни
 • доставља председнику општине, заменику председника, председнику Скупштине општине и начелнику Општинске  управе пресек и анализе актуелних и текућих информација;
 • објављује информације за јавност које му дају предходно наведена лица;
 • по налогу остварује и иницира сарадњу са предузећима и установама и стара се да систем комуникација са јавношћу  буде на квалитетном нивоу;
 • обавља послове везане за организацију конференција за новинаре;
 • организује манифестације и пријеме у оквиру делокруга рада председника општине, заменика председника, председника Скупштине општине Сечањ и начелника Општинске управе;
 • учествује у изради и ажурирању Информатора о раду општинских органа,
 • одговара на пристигле захтеве за приступ информацијама од јавног значаја,
 • учествује у изради збирке података о личности „Евиденција запослених“ и поступа по захтевима у складу са Законом о заштити података о личности
 • обавља и друге послове по налогу председника општине, председника Скупштине општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • Обавља административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица у органима општине, прима и експедује пошту, пружа обавештења странкама и обавља техничку припрему материјала за седнице Скупштине општине и Општинског већа.
 • Обавља и друге послове по налогу шефа кабинета, председника општине,  начелника општинске управе и руководиоца одељења. За свој рад одговоран је шефу кабинета, председнику општине, начелнику општинске управе и руководиоцу одељења.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • обавља послове на прикупљању, умножавању и спајању материјала за седнице Скупштине општине, Општинског већа, комисија и општинске управе;
 • врши све техничке припреме за нормалан рад седница Скупштине, општинског већа и Комисија, присуствује на исттим, води записник, израђује извод из записника саседница наведених органа и Коимисија;
 • води регистар седница и тачака дневниг реда,
 • обавља технички део послова везаних за рад „Службеног листа општине Сечањ“ и његово умножавање;
 • стара се о правилној употреби фотокопир апарата и његовом одржавању, контактира са сервисерима ради поправке истих;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе;
 • обавља послове слања материјала за потребе скупштине у електронском формату.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • Стара се о одржавању информационог система што подразумева администрирање мреже, апликативног и сиситемског софтвера, као и базе података;
 • Пружа стручну помоћ корисницима апликативног софтвера, врши послове аутоматизације, евиденције и претраживање података уз коришћење интегралног информационог сиситема у складу са корисничким захтевима;
 • Учествује у набавци рачунарске опреме и рачунарског потрошног материјала, води бригу о сигурности и безбедности информација и система;
 • Пружа техничку подршку у вези спровођења избора, референдума и пописа становништва;
 • Учествује у креирању налога и обуци запослених за рад на порталу е- Управа, врши администрацију процедура и корисничких налога, пружа помоћ приликом израде спецификације ИТ решења за потребе одељења и служби и врши тестирање и процену могућности њихове примене у раду Управе;
 • Врши анализу рада одељења-служби са израдом предлога за промену постојећег начина рада увођењем електронског начина пословања;
 • Пружа техничку подршку у вези са ажурирањем ,одржавањем и унапређењем информационог система људских ресурса, врши евалуацију и унапређење функционалности сајта Општине Сечањ према критеријумима и препорукама надлежних органа;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе;

Звање: Саветник 

Опис послова:

 • израђује предлоге решења у управном поступку по захтевима грађана (промена личног имена, исправка у матичним књигама, накнадни упис у матичним књигама);
 • врши надзор над радом месних канцеларија по питању личних стања грађана;
 • обавља све послове матичара за матично подручје места (врши припремне радње за венчање и присуствује чину венчања, врши упис у матичне књиге, уписује податке о држављанству и накнадне уписе у евиденцију држављана и друге послове матичара);
 • обавља све послове у вези са издавањем исправа намењеним за употребу у иностранству;
 • издаје уверења о кућној заједници, оверава све врсте изјава, узима на записник изјаве странака;
 • саставља смртовнице и покреће оставински поступак за умрла лица;
 • врши и оверу потписа, рукописа и преписа;
 • обавља послове везане за вођење јединственог бирачког списка за подручје општине Сечањ и утврђује решење о упису и брисању бирача из бирачког списка;
 • поред наведених послова, обавља и послове превођења на румунски језик;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе;

Звање: Сарадник

Опис послова:

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана,
 • води одговарајуће регистре за матичне књиге,
 • унси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење податак и чување другог припмерка матичних књига,
 • чува изворник матичне књиге,
 • издаје уверења о држављанству,
 • обваља матичне послове у вези са рођењем, закљушењем брака и састављање смтровница, стара се о формирању и чувању докуменатције и матичне архиве,
 • врши оверу потписа, рукописа и реписа
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих,
 • земењује шефа друге месне канцеларије у његовој одсутности,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Сарадник

Опис послова:            

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • врши послове матичара за матично подручје насељеног места (врши припремне радње за венчање и присуствује чину венчања, врши упис у матичне књиге, уписује податке о држављанству и накнадне уписе у евиденцију држављана и друге послове матичара);
 • саставља смртовницу и покреће оставински поступак за умрла лица;
 • врши оверу потписа, рукописа и преписа;
 • пружа правну помоћ и даје обавештења странкама ради остваривања њихових права код надлежних органа;
 • води прописане евиденције и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
 • води поступак ради утврђивања чињеница о којима не води службену евиденцију и издаје уверења о тим чињеницама;
 • обавља стручне послове у вези спровођења избора, референдума и писменог изјашњавања;
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих;
 • води архивску књигу и одговоран је за спровођење архиве;
 • замењује шефа друге месне канцеларије у његовој одсутности;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и наченик Општинске управе.

Звање: Саветник 

Опис послова:

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана,
 • води одговарајуће регистре за матичне књиге,
 • унси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење податак и чување другог припмерка матичних књига,
 • чува изворник матичне књиге,
 • издаје уверења о држављанству,
 • обваља матичне послове у вези са рођењем, закљушењем брака и састављање смтровница, стара се о формирању и чувању докуменатције и матичне архиве,
 • врши оверу потписа, рукописа и реписа
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих,
 • земењује шефа друге месне канцеларије у његовој одсутности,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места 

Опис послова:

 • обавља све послове који се односе на одржавање чистоће и хигијене у радним и другим просторијама месне канцеларије;
 • одржава у чистом и уредном стању ходнике, тротоаре и ВЦ;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању испред зграде, и објеката и просторија које одржава;
 • врши прање завеса и пешкира у радним просторијама;
 • врши предају и преузимање свих пошиљки од организације ПТТ услуга, врши достављање писама грађанима, органима, политичким организацијама, организацијама и удружењима;
 • врши обавештавање;
 • обавља по потреби курирске послове за МЗ;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Саветник 

Опис послова:

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • врши послове матичара за матично подручје насељеног места (врши припремне радње за венчање и присуствује чину венчања, врши упис у матичне књиге, уписује податке о држављанству и накнадне уписе у евиденцију држављана и друге послове матичара);
 • саставља смртовницу и покреће оставински поступак за умрла лица;
 • врши оверу потписа, рукописа и преписа;
 • пружа правну помоћ и даје обавештења странкама ради остваривања њихових права код надлежних органа;
 • води прописане евиденције и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
 • води поступак ради утврђивања чињеница о којима не води службену евиденцију и издаје уверења о тим чињеницама;
 • обавља стручне послове у вези спровођења избора, референдума и писменог изјашњавања;
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих;
 • води архивску књигу и одговоран је за спровођење архиве;
 • замењује шефа друге месне канцеларије у његовој одсутности;
 • обавља и друге полсове које му повери руководилац одељења и наченик Општинске управе.

Звање: Виши референт 

Опис послова:

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана,
 • води одговарајуће регистре за матичне књиге,
 • унси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење податак и чување другог припмерка матичних књига,
 • чува изворник матичне књиге,
 • издаје уверења о држављанству,
 • обваља матичне послове у вези са рођењем, закљушењем брака и састављање смтровница, стара се о формирању и чувању докуменатције и матичне архиве,
 • врши оверу потписа, рукописа и реписа
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих,
 • земењује шефа друге месне канцеларије у његовој одсутности,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места 

Опис послова:

 • обавља све послове који се односе на одржавање чистоће и хигијене у радним и другим просторијама месне канцеларије;
 • одржава у чистом и уредном стању ходнике, тротоаре и ВЦ;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању испред зграде, и објеката и просторија које одржава;
 • врши прање завеса и пешкира у радним просторијама;
 • врши предају и преузимање свих пошиљки од организације ПТТ услуга, врши достављање писама грађанима, органима, политичким организацијама, организацијама и удружењима;
 • врши обавештавање;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места 

Опис послова:

 • обавља све послове који се односе на одржавање чистоће и хигијене у радним и другим просторијама месне канцеларије;
 • одржава у чистом и уредном стању ходнике, тротоаре и ВЦ;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању испред зграде, и објеката и просторија које одржава;
 • врши прање завеса и пешкира у радним просторијама;
 • врши предају и преузимање свих пошиљки од организације ПТТ услуга, врши достављање писама грађанима, органима, политичким организацијама, организацијама и удружењима;
 • врши обавештавање;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • организује рад Месне канцеларије, врши и друге послове руководиоца организационе јединице;
 • врши послове матичара за матично подручје насељеног места (врши припремне радње за венчање и присуствује чину венчања, врши упис у матичне књиге, уписује податке о држављанству и накнадне уписе у евиденцију држављана и друге послове матичара);
 • саставља смртовницу и покреће оставински поступак за умрла лица;
 • врши оверу потписа, рукописа и преписа;
 • пружа правну помоћ и даје обавештења странкама ради остваривања њихових права код надлежних органа;
 • води прописане евиденције и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
 • води поступак ради утврђивања чињеница о којима не води службену евиденцију и издаје уверења о тим чињеницама;
 • обавља стручне послове у вези спровођења избора, референдума и писменог изјашњавања;
 • рукује печатима и штамбиљима месне канцеларије и одговара за употребу и чување истих;
 • води архивску књигу и одговоран је за спровођење архиве;
 • замењује шефа друге гмесне канцеларије у његовој одсутности;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и наченик Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места 

Опис послова:

 • обавља све послове који се односе на одржавање чистоће и хигијене у радним и другим просторијама месне канцеларије;
 • одржава у чистом и уредном стању ходнике, тротоаре и ВЦ;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању испред зграде, и објеката и просторија које одржава;
 • врши прање завеса и пешкира у радним просторијама;
 • врши предају и преузимање свих пошиљки од организације ПТТ услуга, врши достављање писама грађанима, органима, политичким организацијама, организацијама и удружењима;
 • врши обавештавање;
 • обавља по потреби курирске послове за МЗ;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места

Опис послова:

 • обавља све послове који се односе на одржавање чистоће и хигијене у радним и другим просторијама месне канцеларије;
 • одржава у чистом и уредном стању ходнике, тротоаре и ВЦ;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању испред зграде, и објеката и просторија које одржава;
 • врши прање завеса и пешкира у радним просторијама;
 • врши предају и преузимање свих пошиљки од организације ПТТ услуга, врши достављање писама грађанима, органима, политичким организацијама, организацијама и удружењима;
 • врши обавештавање;
 • обавља по потреби курирске послове за МЗ;
 • обавља послове обезбеђења зграде општине у Сечњу,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • организује рад писарнице и стара се о спровођењу прописа о канцеланријском пословању;
 • припрема податке за састављање годишњег извештаја о кретању предмата по Закону о управном поступку и других предмета евидентираних у картотеци и о томе саставља потребне извештаје;
 • заводи птредмете кроз картотеку и уписује у интерне доставне књиге;
 • врши пријем странака, даје потребне информације у вези њихових права, пружа странкама стручну помоћ при попуњавању њихових захтева и стара се о уредности истих;
 • врши преглед рефернетских књига, пријем враћених и решених предмета, обраду предмета, води роковник предмета и архивске књиге, класификује предмете по годинама, класама и по броју, архивира предмете и чува архивске предмете, врши одабирање архивксе грађе, редовно ивандредно излучивање безвредног регистраторског материјала;
 • издаје предмете уз службени реверс запосленима у Општинској управи, као и странкама на увид;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Виши референт 

Опис послова:

 • води матичне књиге радника и досије радника (актива и пасива)
 • води све евиденције о раду, попуњава пријаве и одјаве по обрасцима ради остваривања здравствене заштите радника, осигурање радника, попуњава пријаве о промени у току осигурања;
 • врши обрачун стажа осигурања радника;
 • чува документа и решења уложена у досије радника;
 • припрема нацрте решења о ступању на рад и распоређивању на послове и радне задатке, обавезама и радног односа, израђује решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства уз срадњу са руководиоцем одељења и начелником;
 • врши стручне, административне послове око расписивања и спровођења конкурса и огласа;
 • одговоран је за чување и уредно вођење досијеа радника и даје потребне податке из те документације,
 • оверава здравствене књижице радника;
 • израђује периодичне кадровске извештаје на основу персоналне евиденције;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • врши пријем странака, даје потребне информације у вези њихових права, пружа странкама стручну помоћ при попуњавању њихових захтева и стара се о уредности истих;
 • преузима пошту из интерних доставних књига, врши разврвставање и експедовање писмена путем поште и достављача, заводи пошту у књигу поште, по поптребни саставља потражнице;
 • врши пријем, отварање, завођење и распоређивање поште кроз интерне доставне књиге у складу са Уредбом и упуством о канцеларијском пословању, формирање предмета за унутрашње организационе јединице;
 • чува печете и штамбиље и одговоран је за њихову употребу, води евиденцију о печатима и штамбиљима;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Звање: Саветник 

Опис послова:

 • израђује план приправности, план мобилизације, план функционисања општинске управе у рату;
 • координира рад предузећа на пословима одбране, у сарадњи са јавним предузећима и стручним институцијама, организује цивилну заштиту на нивоу општинск еуправе и координира послове цивилне заштите у сарадњи са јавним предузећима;
 • израђује плана за заштиту од елементарних непогода,
 • сарађује са општинским и месним штабовима за заштиту од елементарних непогода и координира послове заштите у срадњи са јавним предузећима;
 • обавља послове из области заштите од пожара, организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара и обуку радника из ове области;
 • обавља и друге послове које му повери руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник – четврта група радних места 

Опис послова:

 • припрема и сервира топле и хладне напитке;
 • разноси топле и хладне напитке по канцеларијама у складу са упуством начелника,
 • одржава чистоћу у кухињи;
 • одржава прибор којим рукује;
 • брине и одговара за посуђе и есцајг за који је задужена;
 • благовремено требује потребне напитке и потрошни материјал и стара се о њиховом рационалном коришћењу;
 • води књигу набавке;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника Оптшиснке управе.

Звање: Намештеник – четврта група радних места

Опис послова:

 • врши послове превоза лица, ствари и опреме;
 • обавља послове редовног дневног и недељног прегледа возила (контролише ниво течности у хладњаку и мотору, ниво уља у мотору, ниво електролита у акумулатору, кочнице, светла, вентилатор, каиш и друге делове возила);
 • обавља послове мањих поправки које може да изврши приручним алатом;
 • прање и чишћење возила, снабдевање возила горивом;
 • на путном листу потписује за техничку исправност возила за које је задужен и уписује тачну релацију са пређеним километрима предвиђене вожње;
 • возило са којим се задужен одржава увек у чистом и исправном стању;
 • положен возачки испит „Б“ категорије
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника Општинске управе.

Звање: Намештеник – четврта група радних места

Опис послова:

 • врши послове прегледа зграде општине и месних канцеларија, уређаја и инсталација и опреме и отклања све кварове изузев оних за које потребно ангажовање трећих лица;
 • врши све хитне и ванредне интервенције на електричним инсталацијама, водоинсталацијама и плинским пећима, браварске и столарске послове;
 • обавља и помоћно-техничке послове (истицање и скидање застава на згради СО уз старање за њихово чување, скидање и постављање, преношење намештаја и инвентара;
 • ван радног времена обавља све потребне хитне и ванредне интервенције и обавештава по потреби надлежне службе;
 • обавља све помоћно-техничке послове на редовном одржавању зграде Општинске управе као и мање поправке на згради, канцеларијама;
 • одржава двориште и парк;
 • по потреби обавља послове возача;
 • одржава чистоћу дворишта, травнатих површина, ниског украсног растиња, коси травнате површине;
 • положен возачки испит „Б“ категорије
 • обавља послове обезбеђења зграде општине у Сечњу,
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника Општинске управе.

Звање: Намештеник – пета група радних места

Опис послова:

 • обавља послове одржавања чистоће у пословним, помоћним и другим просторијама, ходницима и санитарним чворовима, на инвентару, уређајима и опреми којима је задужена;
 • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању,
 • врши паљење и гашење пећи у радним просторијама;
 • врши прање завеса и пешкира;
 • одржава у уредном стању парк и двориште;
 • врши заливање и одржавање цвећа у пословним просторијама;
 • обавља послове дежурне спремачице према исказаној потреби за време радног времена и викендом;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника Општинске управе.

Звање: Намештеник – четврта група радних места 

Опис посла:

 • одговоран је за целокупну имовину општинске управе општине Сечањ,
 • врши набавку потрошног материјала, ситног инвентара, резервних делова и других материјала, стрвари и опреме,
 • води сву потребну прописану евиденцију о стварима, опреми, ситног инвентара и потрошног материјала,
 • обавља магацинске послове, врши пријем, обезбеђење, чување, одржавање и издавање материјала, инвентара и друге робе,
 • води магацинско књиговодство, даје предлоге за набавку и расходовање потрошног материјала,
 • води картице ситног материјала и отпис истог,
 • одговоран је за организовање, обезбеђење имовине у власништву органа општине,
 • обавља и друге послове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

Звање: Намештеник - четврта група радних места 

Опис послова:

 • врши предају и преузимање пошиљки од организација ПТТ услуга;
 • врши предају и преузимање докумената код надлежних служби;
 • врши доставу новчаних докумената и новца од управе за јавна плаћања и банака;
 • врши достављање аката у рад организационим јединицама;
 • води евиденцију писмена за достављање;
 • врши достављање писмена грађанима, предузећима, организацијама, заједницама и установама на територији МЗ Сечањ;
 • врши утовар и истовар канцеларијског материјала и другог материјала и опреме за потребе органа;
 • по потреби обавља послове обезбеђења зграде у Сечњу,
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Звање: Виши референт

Опис послова:

 • води административне послове у Кацнеларији за сиромаштво,
 • прима захтеве странака,
 • припрема седнице Комисије за смањење сиромаштва,
 • упућује кориснике на одрађивање друшвено корисног рада у месне заједнице,
 • Припрема спискове трговина и апотека са којима Канцеларија има потписане уговоре у писаној и електронској форми,
 • обваља друге послове по налогу руководиоца, председника Комисије за смањење сиромаштва и начелника Општинске управе.