ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

-Општине Сечањ

Руководилац Одељења за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, општу управу, имовинско-правне, скупштинске и заједничке послове – Радомир Ковачевић, дипл.инг.маш.
Контакт: (069) 80 23 411
Адреса : Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта: radomirkovacevic1977@gmail.com

Руководилац Одељења за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и имовинско-правне послове врши послове:

 • организује и руководи радом Одељења,
 • одговоран је за законит, правилан и ефикасан рад Одељења, за предузете или непредузете мере и радње за спровођење закона и других прописа,
 • обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења,
 • потписује сва акта које доноси Одељење у управном поступку,
 • стара се о законитом, благовременом и квалитетном обављању послова и задатака,
 • израђује нацрте одлука, решења и друга акта из надлежности Одељења,
 • стара се о правилној, равномерној и пуној упослености радника, правилном коришћењу радног времена и средстава за рад, стручном оспособљавању радника и правилном односу радника према грађанима, државним органима, предузећима, установама и другим организацијама у остваривању њихових права и обавеза,
 • остварује сарадњу и контакте са ресорним Министарствима и надлежним Покрајинским органима који су поверили одређене послове општини у надлежност,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника,
 • одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад, а
 • нарочито за предузете мере у спровођењу Закона, одлука и других прописа Скупштине и председника општине;
 • предузима мере за спровођење Закона и других прописа
 • Општинске управе, а које су из делокруга овог Одељења.
 • обавља најсложеније послове и задатке у Одељењу;
 • врши надзор над радом месних канцеларија;
 • одговоран је за однос радника Одељења према грађанима у вршењу даљих послова;
 • даје стручна упуства за спровођење општих аката Скупштине општине, Председника општине и наченика Општинске управе;
 • усклађује рад и учествује у изради нацрта и предлога општих аката, анализа и извештаја и информација из делокруга Одељења;
 • стара се о припремању потребних материјала за рад Скупштине, помаже секретару Скупштине у вези са радом Скупштине;
 • стара се да се сви акти и радње у вези принудног иселења неовлашћено усељених лица у стамбене зграде и објекте,
 • ураде у складу са Законом;
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника;
 • уређује и издаје Службени лист општине,
 • израђује решења у правном поступку по захтевим аграђана (промена личног имена, исправка у матичним књигама, накнадни упис у матичним књигама,
 • обавља и друге послове, а по налогу начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА, ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА

Сарадник: Драго Вуковић
Контакт: 
069/80 23 478
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:

ОПИС ПОСЛОВА:

 • обавља послове непосредног спровођења закона и других прописа који су поверени општини из области урбанизма, планирања и уређења простора;
 • прати промене стања у простору и евидентира потребу доношења урбанистичких планова и евентуалну измену постојећух;
 • прати реализацију, односно спровођење Просторног плана општине сечањ и урбанистичких планова и предлаже доношење аката и предузимања мера у тој области;
 • сарађује са обрађивачима израде просторних и урбанистичких планова;
 • прикупља предходен услове јавних предузећа, установа, надлежних органа и организација неопходних за израду планиских докумената;
 • обавља послове везане за израду нацрта одлука о приступању израде и доношење планских докумената – просторног плана и урбанистичких планова;
 • организује јавну презентацију и врши контролу усклађености урбанистичко-техничких докумената са важећим планским документом, ради потврђивања, и то: урбанистичког пројекта, пројекта парцелизације и препарцелизације и елабората геодетских радова за исправку границе суседних парцела;
 • организује рад Комисије за планове општине Сечањ, припрема материјал, прати седнице, сачињава записнике;
 • у сарадњи са Комисијом за планове стара се о излагању планских докумената на јавни увид;
 • омогућује заинересованим странкама увид у постојећа планска документа;
 • обавља послове сређивања и чувања планских докумената;
 • у сарадњи са грађевинским инспектором води евиденцију објеката чије је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе и води управно-правне поступке по пријави и захтеву за легализацију објеката;
 • обавља послове за регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски превоз (ванлинијски превоз путника) у складу са законом и другим прописима који регулишу ову област;
 • обавља послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и другиг јавних објеката од значаја за општину;
 • прати доношење планова и програма јавног стамбеног предузећа и њихову реализацију из области коју покрива;
 • прати нормативне акте који се односе на ближе услове за обављање ауто-такси превоза и у складу са саобраћајно-техничким условима припрема годишње програме којима се дефинише њихово оптимално организовање и води управно-правне послове на издавању одобрења за обављање ауто-такси превоза путника;
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • обавља и друге псолове које му повери руководилац Одељења и начелник Општинске управе.

ПОСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Самостални саветник: Ивана Мијат, дипл.економиста
Контакт: 
069/ 80 23 434
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:
ivanamijat75@gmail.com

ОПИС ПОСЛОВА:

 • води управне поступке и предузима радње у непосредној примени Закона о планирању и изградњи, подзаконски аката и других прописа који су поверени општини на спровођењу обједињене процедуре, а у вези са изградњом, додградњом или реконструкциом објеката, процедуре, а и вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују;
 • издавање локацијских услова;
 • издавање гарађевинске дозволе;
 • издавање решења из члана 145. закона о планирању и изградњи;
 • пријаву радова;
 • прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
 • прибављање исправа и других докеманата које издају имаоци
 • јавних овлашћења, а услов за изградњу објеката, односно за
 • издавање локацијских усклова, грађевинске и употребнедозволе, као и обезбеђење услова за прикључање на
 • инфраструктурну и мрежу;
 • упис права својине на изграђеном објекту, као и
 • измену аката који се прибављају у овој процедури.
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • обавља и друге послове које му повери руководичац Одељења и начелник Општинске управе.

Остала радна места у Одељењз за урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и имовинско-правне послове

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • обавља послове из надлежности који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, припрему нормативних аката, праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина,
 • одржавање јавних зелених површина, јавне расвете и друго) у складу са законом и другим прописима који регулишу ову област;
 • прати доношење програма и планова комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију и предлаже одговарајуће мере;
 • израђује извештаје, информације и анализе из области коју покрива за потребе Председника општине, Општинског већа и Скупштине општине;
 • сарађује са комуналном инспекцијом, јавним стамбеним и јавним комуналним предузећем;
 • води управно-правне поступке на издавању одобрења за постављање привремених монтажних објеката, летњих башта и других објеката и уређаја на јавној површини у складу са Одлукама Скупштине општине и оистом обавештава Службу за наплату јавних прихода;
 • израђује решења о раскопавању улица и јавних површина, сече дрвећа и украсног шибља на јавним површинама;
 • води поступак и радње у вези са променама из стамбене области, стамбене изградње и одржавање стамбених зграда у складу са законима и прописима из ове области;
 • израђује потребне информације из области приватног предузетништва;
 • даје стручна тумачења правне природе при регистрацији предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре;
 • попуњава регистрационе пријаве по захтеву странака, према Агенцији за привредне регистре;
 • доставља дневне и месечне спецификације Агенцији за привредне регистре;
 • издаје уверења за предузетника;
 • издаје уверења оподацима уписаним у општински регистар предузетничких радњи;
 • води поступак и предузимање радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области;
 • попуњава и оверава радне књижице;
 • обавља и друге послове које му повери руководичац Одељења и начелник Општинске управе.

ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

ОПИС ПОСЛОВА:

 • води поступак и припрема решења о конверзији, експопријацији, и административном преносу непокретности,
 • води поступак и закључује споразуме о наканди за експорписану непокретност,
 • води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем,
 • води поступак по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака,
 • води првостепени управни поступак
 • води јединствени регистар непокретности у јавној својини локалне самоуправе,
 • води и ажурира портфолија имовине у јавној својини јединице локалне самоуправе,
 • обавља и друге послове које му повери руководичац Одељења и начелник Општинске управе.