ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ 

– Општине Сечањ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Секретар се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
 • оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 • одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
 • одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
 • даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
 • врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 • одлучује о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга, добара и радова на основу Плана јавних набавки Општине;
 • закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и одлука Скупштине општине;
 • у име Општине закључује колективне уговоре за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 • одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 • закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 • доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом,командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
 • доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
 • усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • поставља и разрешава помоћника председника општине;
 •  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.


Председник Општине је председник Општинског већа.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Заменик председника општине замењује председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.


ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области ( економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине


Општина СЕЧАЊ има једног помоћника председника општине и то:

 • ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СЕЧАЊ

Начелник општинске управе представља управу; организује, координира и усмерава рад Општинске управе; доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи уз сагласност Општинског већа; доноси правилник којим се регулишу звања, занимања, платне групе и коефицијенти запослених у Општинској управи, у складу са Законом, доноси опште акте о радним односима, дисциплинској одговорности запослених, о оцењивању запослених, као и друга нормативна акта у складу са законом; распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица; решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и распоређених лица у Општинској управи у складу са законом; подноси Општинском већу извештај о раду Општинске управе; решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе, стара се о обављању стручних и других послова које утврди Скупштина општине и Општинско веће, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима општине стављени у надлежност.

Организациона структура – Графички Приказ