ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2024. ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        
Број: 011-103/2024-VI
Дана: 09.04.2024. године
С е ч а њ 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2024. годину, председник општине, дана 09.04.2024. године, доноси

О Д Л У К У

И

РАСПИСУЈЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2024. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева, одржавање и заштита животне средине и природе, обнављање јавне инфраструктуре и др.). 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених. 

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса. 

Дужина трајања јавног рада је до 5 (пет) месеци. 

Средства за јавне радове у укупном износу од 3.000.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2024. годину. 

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају. 

Документа за преузимaњe
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2024.