КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

-Општине Сечањ

КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТНИКА 

Име и презиме: Милица Вукоје, дипл. менаџер
Радно место: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Контакт: 
069/ 80 23 432
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com 

ОПИС ПОСЛА

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР:

  • врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим актима Скупштине општине,
  • доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
  • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
  • врши и друге послове који су му поверени Општинском oдлуком,
  • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11,104/16 и 95/2018) Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/15 и 44/18 – др.Закон и95/18) Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентичнотумачење) Закон о прекршајима („ Сл.гласник РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16 – Одлука УС) Закон о трговини („Сл.гласник РС“, бр.53/10 ,10/13 и 52/19) Закон о туризму („Сл.гласник РС “, бр.36/09, 88/10, 99/11 – др.Закон 92/12, 84/1517/19) Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС “, бр.104/16 и 9/2020)

ЗАХТЕВ ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕКЛ бр: 1 – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
КЛ бр: 2 – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
КЛ бр: 3 – Одржавањe чистоће и депонија – корисник
КЛ бр: 4 – Контрола заузимања и уређености јавних површина
КЛ бр: 5 – Контрола одржавања и уређености јавних површина
КЛ бр: 6 – Одлука о оглашавању
КЛ бр: 7 – Радно време угоститељског објекта
КЛ бр: 8 – Радно време трговинских, занатских објеката и пумпи за точење горива
КЛ бр: 9 – Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање
КЛ бр: 10 – Мањи монтажни објекти
КЛ бр.: 11 – Летња башта
СТРАТЕШКИ ПЛАНСТРАТЕШКИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2020.-2022. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2016. ГОДИНУ