РАДЕНКО УГРЧИЋ

-Начелник Oпштинске управе

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  023/3150-715
мобилни:  069/ 80 23 404
е-маил: 
веб: www.secanj.ls.gov.rs


НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

  • представља управу;
  • организује, координира и усмерава рад Општинске управе;
  • доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи уз сагласност Општинског већа;
  • доноси правилник којим се регулишу звања, занимања, платне групе и коефицијенти запослених у Општинској управи, у складу са Законом, доноси опште акте о радним односима, дисциплинској одговорности запослених, о оцењивању запослених, као и друга нормативна акта у складу са законом;
  • распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица;
  • решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и распоређених лица у Општинској управи у складу са законом;
  • подноси Општинском већу извештај о раду Општинске управе;
  • решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе, стара се о обављању стручних и других послова које утврди Скупштина општине и Општинско веће, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима општине стављени у надлежност